Thailand Taxonomy

กติกาใหม่เพื่อโลกที่ยั่งยืน

"ธปท. คาดหวังว่าสถาบันการเงินจะนำ Thailand Taxonomy ไปใช้เป็นจุดยึดโยงเพื่อประเมินสถานะของตนเองและลูกค้า"

เพื่อให้สามารถเริ่มต้นตั้งเป้า ปรับกลยุทธ์และการดำเนินงานภายใน วางแผนปรับตัว ออกแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินช่วยสนับสนุนธุรกิจไปสู่เส้นทางที่เป็นสีเขียวมากขึ้น และช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างราบรื่นและทันการณ์ต่อไป

 

รณดล นุ่มนนท์

รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน

กล่าวในงานสัมมนา Thailand Taxonomy กติกาใหม่เพื่อโลกที่ยั่งยืน วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

-
สรุปสาระสำคัญ
 • Thailand Taxonomy 
  • คือ มาตรฐานกลางที่ใช้อ้างอิงในการจำแนกและจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของไทย
  • ใช้หลักการที่อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และยึดมั่นเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) ไม่ให้อุณหภูมิโลกให้สูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามที่สมาชิกภายใต้ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ตกลงร่วมกัน 
  • แบ่งการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมต่าง ๆ ออกเป็น 3 ระดับ (ระบบ Traffic-Light System) ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง และต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่สร้างผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญ (Do No Significant Harm) ต่อการให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ และคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมไปพร้อมกัน (Minimum Social Safeguards)
  • เป็นมาตรฐานกลางสำหรับภาคส่วนต่าง ๆ ใช้อ้างอิง โดยการนำ Thailand Taxonomy ไปใช้ยังเป็นไปตามความสมัครใจ
 • คณะทำงาน Thailand Taxonomy ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการเงิน โดยการจัดทำ Thailand Taxonomy ได้รับการสนับสนุนจาก International Finance Corporation (IFC) และมี Climate Bonds Initiative (CBI) เป็นที่ปรึกษาโครงการ

Timeline

2565

25 ธ.ค. 65 | Public Hearing - Thailand Taxonomy ระยะที่ 1

คณะทำงาน Thailand Taxonomy เปิดรับฟังความเห็นร่างรายงาน Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึง 26 มกราคม 2566

สรุปผลรับฟังความเห็น

2566

30 มิ.ย. 66 | Thailand Taxonomy ระยะที่ 1

Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 ประกอบด้วยภาคพลังงาน และภาคขนส่ง

Download เอกสาร

..

5 ก.ค. 66 | งานสัมมนาเปิดตัว Thailand Taxonomy กติกาใหม่เพื่อโลกที่ยั่งยืน

ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพ

ชมวิดีโอย้อนหลังและเอกสารบรรยาย

อยู่ระหว่างพัฒนา

Thailand Taxonomy ระยะที่ 2

Thailand Taxonomy ระยะที่ 2 ประกอบด้วย ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการเกษตร ภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ และภาคการจัดการของเสีย

Thailand Taxonomy ระยะที่ 1

Download PDF

คณะทำงาน Thailand Taxonomy จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) โดยประกอบด้วยภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้มาตรฐาน Thailand Taxonomy สะท้อนมุมมองและความเห็นจากทุกภาคส่วน โดยในระยะแรกนี้ คณะทำงานประกอบด้วย 

(1) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) ธนาคารแห่งประเทศไทย*

(3) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์*

(4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

(5) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

(6) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

(7) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

(8) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

(9) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(10) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(11) สมาคมธนาคารไทย

(12) สมาคมธนาคารนานาชาติ

(13) สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

 

*ธปท. และ ก.ล.ต. เป็นผู้แทนจากคณะทำงานด้านความยั่งยืนในภาคการเงิน (Working Group on Sustainable Finance: WG-SF) โดยคณะทำงานดังกล่าวประกอบด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ทางสิ่งแวดล้อม

การจัดทำ Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 จะเริ่มจากวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่อง climate change mitigation อย่างไรก็ดี กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ 5 วัตถุประสงค์อื่นที่เหลือด้วยเช่นกัน (หรือที่เรียกว่า Do No Significant Harm)

ภาคเศรษฐกิจ

Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 จะครอบคลุมภาคพลังงานและภาคการขนส่งก่อน เนื่องจากเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีส่วนสำคัญต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนที่สูง โดยภายใต้ภาคพลังงานและภาคการขนส่ง จะแบ่งย่อยออกเป็นกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 23 กิจกรรม และมีเกณฑ์ประเมินว่าแต่ละกิจกรรมสามารถลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับใด

Download PDF
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • คู่มือการใช้งาน Thailand Taxonomy

 • Excel Tool: เงื่อนไขและตัวชี้วัดสำหรับประเมินกิจกรรม

 • แนวทางการนำไปใช้กับธุรกิจ กรณีศึกษา และคำถามที่พบบ่อย

ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance

 • Version 1 - Nov. 2021

 • Version 2 - Jun. 2023