คลิปวิดีโองานสัมมนา

สุนทรพจน์

  • คุณเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • คุณรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

  • คุณจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  • Ms. Jane (Yuan) Xu, Country Manager, International Finance Corporation

    

รู้จักกับ Thailand Taxonomy กติกาใหม่ในโลกแห่งความยั่งยืน

  • บรรยาย โดย Climate Bonds Initiatives

    

เสวนาพิเศษ: โอกาสใหม่ กติกาใหม่ กับ Thailand Taxonomy

  • คุณรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • คุณสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนนโยบายคาร์บอนต่ำและวิชาการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

  • คุณนที สิทธิประศาสน์ รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท.

  • คุณแจ่มจันทร์ ศิริกาญจนาวงศ์ ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา