แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง การดำเนินธุรกิจสถาบันการเงินโดยคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ธปท.ฝกส.(01)ว.113/2566 15 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปสาระสำคัญ

ธปท. ออกนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินธุรกิจสถาบันการเงินโดยคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถประเมินโอกาสและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยครอบคลุมกรอบการดำเนินงานสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่

  1. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Governance)
  2. การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy)
  3. การบริหารความเสี่ยง (Risk management)
  4. การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure)

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่เผชิญความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงในลำดับต้นของโลก รวมทั้งภาคธุรกิจมีแนวโน้มที่จะต้องปรับตัวตามนโยบายและกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลมากขึ้น

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ธปท. ได้เผยแพร่เอกสารทิศทางและแนวนโยบาย (directional paper) เรื่อง ทิศทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย เพื่ออธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับหลักคิด เป้าหมายและทิศทางแนวทางการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของ ธปท. โดยหนึ่งในเรื่องสำคัญ คือ การปรับกระบวนการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินเพื่อให้มีบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ (Products and Services)

 

ธปท. จึงจัดทำแนวนโยบายเรื่อง การดำเนินธุรกิจสถาบันการเงินโดยคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถประเมินโอกาสและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมโดยไม่สร้างความเสี่ยงเพิ่มเติม รวมถึงมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่จำเป็นและเพียงพอเพื่อสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจและการเงินสามารถปรับตัวได้อย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมกรอบการดำเนินงานสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1) โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Governance) 2) การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy) 3) การบริหารความเสี่ยง (Risk management) และ 4) การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure)

ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมการธนาคารเพื่อความยั่งยืน

0 2283 6377 / 0 2356 7355

Sustainability@bot.or.th