แบงก์ชาติหารือธนาคารเพื่อช่วยภาคธุรกิจปรับตัวสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

13 มีนาคม 2567

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้หารือร่วมกับประธานและกรรมการของธนาคารพาณิชย์และสมาคมธนาคารไทย ถึงแนวทางการส่งเสริมให้ภาคการเงินมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสนับสนุนเงินทุนให้ภาคธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

ธปท. เห็นว่า ที่ผ่านมา สถาบันการเงินในไทยตื่นตัวในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น สินเชื่อสีเขียว (green loan) เพื่อสนับสนุนธุรกิจในโลกใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ธุรกิจไทยยังพึ่งพาพลังงานฟอสซิลในสัดส่วนสูงและไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีขีดความสามารถจำกัดในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมได้ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมกับบริบทและเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

 

การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม ธปท. ได้ผลักดันผ่านภาคการเงิน โดยให้กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบในประเทศ (D-SIBs) และธนาคารพาณิชย์อื่นที่สนใจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสนับสนุนเงินทุนให้ภาคธุรกิจสามารถปรับตัวและเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งในแง่การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษ (mitigation) และการลงทุนเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (adaptation) โดยตั้งเป้าหมายว่าแต่ละธนาคารจะออกผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มลูกค้าที่พร้อมปรับตัว ในช่วงต้นไตรมาสสามของปี 2567 และคาดหวังว่าความร่วมมือของภาคการเงินในโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจในวงกว้างเกิดการปรับตัว

 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนให้ภาคเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกันและเกิดผลสัมฤทธิ์ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งการกำหนดนโยบายภาครัฐในระดับประเทศที่ชัดเจน การมีกลไกกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจที่เอื้อให้ภาคการเงินและภาคธุรกิจปรับตัว การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ภาคธุรกิจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจและการเงิน ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ไทยบรรลุเป้าหมายการเติบโตด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ได้อย่างราบรื่นและทันการณ์ 

01