7. คู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform)

คู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล

กลับ

 • 01-07001 การขออนุญาตเข้าร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox เพื่อประกอบธุรกิจ ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform)

 • 01-07001-1 แบบยื่นคำขอเข้าร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox เพื่อประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล

 • 01-07001-2 คำรับรองของบุคคลที่แจ้งการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/การดำรงตำแหน่ง

 • 01-07001-3 ตัวอย่างข้อมูลประวัติบุคคลธรรมดาที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-07001-4 ตัวอย่างข้อมูลประวัตินิติบุคคลที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-07002 การขออนุญาตประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform)

 • 01-07002-1 แบบยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล

 • 01-07002-2 คำรับรองของบุคคลที่แจ้งการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/การดำรงตำแหน่ง

 • 01-07002-3 ตัวอย่างข้อมูลประวัติบุคคลธรรมดาที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-07002-4 ตัวอย่างข้อมูลประวัตินิติบุคคลที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-07003 การแจ้งวันเริ่มประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่าง บุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform)

 • 01-07003-1 แบบการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำการ

 • 01-7004 การขออนุญาตต่ออายุการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อ ระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform)

 • 01-07004-1 แบบยื่นคำขออนุญาตต่ออายุการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล

 • 01-07004-2 คำรับรองของบุคคลที่แจ้งการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/การดำรงตำแหน่ง

 • 01-07004-3 ตัวอย่างข้อมูลประวัติบุคคลธรรมดาที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-07004-4 ตัวอย่างข้อมูลประวัตินิติบุคคลที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-07005 การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ หรือกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ peer to peer lending platform)

 • 01-07005-1 แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามฯ

 • 01-07005-2 คำรับรองของบุคคลที่แจ้งการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/การดำรงตำแหน่ง

 • 01-07005-3 ตัวอย่างข้อมูลประวัติบุคคลธรรมดาที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-07005-4 ตัวอย่างข้อมูลประวัตินิติบุคคลที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-07006 การขอความเห็นชอบในการใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ระบบการดูแลทรัพย์สินที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการรับและเก็บรักษาเงิน ทรัพย์สินและหลักประกันของผู้ใช้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล

 • 01-07007 การขออนุญาตประกอบธุรกิจอื่น หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับการให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform)

 • 01-07008 การแจ้งย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสถานที่ติดต่อสำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform)

 • 01-07009 การแจ้งกรณีหยุดให้บริการชั่วคราวที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าของการให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform)

 • 01-07010 การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform)

 • 01-07011 การขออนุญาตลดทุน สำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform)

 • 01-07012 ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform)

 • 01-07013 การขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform)

กลับ