1. คู่มือสำหรับสถาบันการเงิน

ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

คู่มือสำหรับสถาบันการเงิน แบ่งตามหมวด

กลับ

 • 01-010101 การขอความเห็นชอบในการขอยกระดับธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์

 • 01-010101-1 แบบคำขออนุญาตยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยจะขออนุญาตยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553

 • 01-010102 การขอรับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยภายหลังได้รับ ความเห็นชอบให้ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์

 • 01-010103 การขอความเห็นชอบขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการบริษัทอื่นทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญมาเป็นของสถาบันการเงิน

 • 01-010104 การขอความเห็นชอบควบกิจการ โอน หรือรับโอนกิจการ ระหว่างสถาบันการเงิน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสถาบันการเงินจะซื้อหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินอื่น

 • 01-010105 การขออนุญาตเลิกประกอบกิจการ หรือหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวของสถาบันการเงิน

 • 01-010106 การขออนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในฐานะธนาคารพาณิชย์อาเซียน ที่ได้รับความเห็นชอบภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (Qualified ASEAN Bank หรือ QAB) สัญชาติมาเลเซีย

 • 01-010106-1 แบบฟอร์มคำขออนุญาตจัดตั้งหรือขอความเห็นชอบเป็น Qualified ASEAN Bank (QAB) สัญชาติมาเลเซีย

 • 01-010106-2 เอกสารแนบ 1 - เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคำขออนุญาตจัดตั้งหรือขอความเห็นชอบเป็น QAB สัญชาติมาเลเซีย

 • 01-010106-3 เอกสารแนบ 2 - แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานของ QAB สัญชาติมาเลเซีย

 • 01-010106-4 เอกสารแนบ 3 - แนวทางการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมด้าน IT ของ QAB สัญชาติมาเลเซีย

 • 01-010106-5 เอกสารแนบ 4 - แบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ QAB สัญชาติมาเลเซีย

 • 01-010106-6 เอกสารแนบ 5 - แบบแสดงประวัติผู้ที่จะเป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าของ QAB สัญชาติมาเลเซีย

 • 01-010106-7 ตารางแนบ 1 - ประมาณการข้อมูลทางการเงินของ QAB สัญชาติมาเลเซีย

 • 01-010201 การขออนุญาตให้สถาบันการเงินมีจำนวนหุ้นที่บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่าร้อยละ 25 (ไม่เกินร้อยละ 49) และมีกรรมการที่เป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยได้เกินกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (ตามมาตรา 16 วรรคสอง)

 • 01-010202 การขอผ่อนผันให้สถาบันการเงินมีจำนวนหุ้นที่ถือโดยบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยเกินร้อยละ 49 และมีกรรมการที่เป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไป (ตามมาตรา 16 วรรคสาม)

 • 01-010203 การขออนุญาตให้บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

 • 01-010203-1 แบบรับรองคุณสมบัติ

 • 01-010203-2 รายการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

 • 01-010301 การขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 • 01-010301-1 แบบคำขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 • 01-010301-2 ตารางสรุปกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 • 01-010301-3 แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ

 • 01-010301-4 หนังสือยินยอมเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจทางการเงินและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกบริษัท

 • 01-010301-5 หนังสือรับทราบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินและหน้าที่การเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 • 01-010301-6 หนังสือรับทราบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ หน้าที่ของบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีสถาบันการเงินในต่างประเทศเป็นบริษัทแม่อีกทอดหนึ่ง

 • 01-010301-7 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงและการพึ่งพาระหว่างกันของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Intragroup Contagion Risk)

 • 01-010302 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (กรณีขอเพิ่มบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)

 • 01-010302-1 ตารางสรุปกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 • 01-010302-2 หนังสือยินยอมเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจทางการเงินและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกบริษัท

 • 01-010302-3 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงและการพึ่งพาระหว่างกันของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Intragroup Contagion Risk)

 • 01-010302-4 รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ ที่ต้องนำส่งเพิ่มเติม กรณีการขออนุญาตเพิ่มบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

 • 01-010303 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (กรณีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอื่นๆ รวมถึงการเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล)

 • 01-010303-1 ตารางสรุปกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 • 01-010304 การขออนุญาตหรือขอผ่อนผันการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 • 01-010305 การขออนุญาตขยายขอบเขตธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และการขออนุญาตออกหรือถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 • 01-010305-1 ตารางสรุปกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 • 01-010305-2 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงและการพึ่งพาระหว่างกันของบริษัทใน กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Intragroup Contagion Risk)

 • 01-010306 การขออนุญาตไม่นับการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในการคำนวณ Digital Asset Related Business Limit

 • 01-010307 การขออนุญาตหรือขอผ่อนผันกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจและทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset)

 • 01-010401 การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน และผู้บริหารในตำแหน่งสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation และการขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาตรวจสอบการคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของสถาบันการเงินและบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน

 • 01-010401-1 รายละเอียดลักษณะต้องห้ามฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารของสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน และผู้บริหารในตำแหน่งสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation

 • 01-010401-2 แบบหนังสือขอความเห็นชอบ

 • 01-010401-3 แบบหนังสือขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาตรวจสอบการคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 • 01-010401-4 คำรับรองของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ/ขอให้พิจารณาตรวจสอบ

 • 01-010401-5 ตัวอย่างข้อมูลประวัติบุคคลที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-010402 การขอความเห็นชอบให้สถาบันการเงินทำสัญญา ยินยอม หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น ซึ่งมิใช่กรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานของสถาบันการเงิน มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของสถาบันการเงิน หรือรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

 • 01-010403 การขอให้รับรองพนักงานและกรรมการชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ

 • 01-010403-1 ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดประกอบการพิจารณาให้การรับรองพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศ ที่ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทน

 • 01-010501 การขออนุญาตซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจหรือสำหรับพนักงานและลูกจ้างของธนาคารพาณิชย์

 • 01-010502 การขออนุญาตซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจหรือสำหรับพนักงานและลูกจ้าง และการขออนุญาตขยายสถานที่ทำการ ของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

 • 01-010503 การขออนุญาตย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ของสถาบันการเงิน

 • 01-010504 การขออนุญาตให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นครั้งแรก หรือให้บริการนอกเหนือจากช่องทาง ขอบเขต และเงื่อนไขที่กำหนด หรือ การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลช่องทางให้บริการของธนาคารพาณิชย์

 • 01-010505 การขออนุญาตจัดตั้ง การแจ้งการเปิด การแจ้งย้ายสถานที่ทำการ ของสาขาในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ไทย และสำนักงานผู้แทน (Representative Office) ในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ไทย

 • 01-010506 การขออนุญาตเลิกสาขาในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ไทย และการแจ้งการเลิกสำนักงานผู้แทน (Representative Office) ในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ไทย

 • 01-010507 การขออนุญาตและขอผ่อนผันการมีสำนักงานอำนวยสินเชื่อของบริษัทเงินทุน

 • 01-010508 การแจ้งกำหนดวันเปิดให้บริการของสำนักงานอำนวยสินเชื่อของบริษัทเงินทุน

 • 01-010509 การขออนุญาตให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

 • 01-010601 การขอผ่อนผันการกำกับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) ของธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 • 01-010602 การขอผ่อนผันหลักเกณฑ์การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง (Related Lending) ของธนาคารพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation

 • 01-010603 การขอความเห็นชอบระบบงานประเมินราคาของสถาบันการเงิน ในกรณีที่สถาบันการเงิน ต้องการกำหนดแนวทางในการเลือกใช้ผู้ประเมินราคาภายนอกหรือภายในของสถาบันการเงินเอง

 • 01-010604 การขออนุญาตหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองของบริษัทนอกกลุ่ม solo consolidation เพื่อนำเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General Provision) นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2)

 • 01-010605 การขอผ่อนผันให้สถาบันการเงินถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของสถาบันการเงินอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน

 • 01-010606 การขอผ่อนผันการถือหรือมีหุ้นในบริษัทเกินอัตราที่กำหนดตามมาตรา 34

 • 01-010607 การขอผ่อนผันการถือหรือมีหุ้นในสถาบันการเงินในต่างประเทศเกินอัตราที่กำหนดสำหรับการถือหรือมีหุ้นในบริษัทแต่ละราย

 • 01-010608 การขอผ่อนผันการถือหรือมีใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเกินร้อยละ 10 ของมูลค่าลงทุนทั้งหมดในกองทรัสต์นั้น กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 • 01-010609 การขอผ่อนผันการถือหรือมีหุ้นในกิจการร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รอการขายของธนาคารพาณิชย์(ยกเว้นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย)

 • 01-010610 การขอผ่อนผันให้สถาบันการเงินซื้อหรือมีหุ้นในบริษัทลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation และบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เมื่อนับรวมกันเกินอัตราที่กำหนด

 • 01-010611 การขอผ่อนผันให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ (1) กิจการอื่นที่บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการนั้น และ (2) บริษัทลูกทุกทอดของกิจการตาม (1) เกินกว่าอัตราส่วนที่กำหนด

 • 01-010612 การขอผ่อนผันให้บริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation ของธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ กับบริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation เกินอัตราที่กำหนด

 • 01-010613 การขออนุญาตให้บริษัทแม่หรือสถาบันการเงินสามารถกำหนดเงื่อนไข หรือวิธีการพิจารณาการให้สินเชื่อ ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปได้ กับบริษัทลูกที่ถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 75

 • 01-010614 การขออนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับธุรกิจเงินร่วมลงทุน

 • 01-010615 การขอผ่อนผันการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน (Financial Technology: FinTech) เกินอัตราที่กําหนด

 • 01-010616 การแจ้งประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกันสำหรับสถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน)

 • 01-010616-1 แบบแจ้งเพิ่มเติมการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

 • 01-010616-2 แบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

 • 01-010617 การแจ้งความประสงค์ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (สำหรับสถาบันการเงินหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับแล้ว) ***เป็นฉบับเดียวกับคู่มือ 4004

 • 01-010617-1 แบบแจ้งความประสงค์ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล

 • 01-010617-2 แบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล

 • 01-010617-3 ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบ (Minimum Viable Product : MVP) สำหรับการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล

 • 01-010618 การขออนุญาตกรณีจำนวนกรรมการของคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผู้ประเมินราคาและผลการประเมินราคานอกเหนือจากที่ ธปท. กำหนด

 • 01-010619 การขอความเห็นชอบการใช้ผู้ประเมินราคาภายนอกที่นอกเหนือจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในการประเมินราคาหลักประกัน และ อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการรับชำระหนี้ การประกันการให้สินเชื่อ หรือ ที่ซื้อจากการขายทอดตลาด

 • 01-010620 การขออนุญาตนำมูลค่าของหลักประกันประเภทอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การจัดชั้น และการกันเงินสำรองของสถาบันการเงิน มาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้ก่อนการกันเงินสำรอง

 • 01-010701 การขออนุญาตประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งของธนาคารพาณิชย์

 • 01-010702 การขออนุญาตประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง (Factoring) ของธนาคารพาณิชย์

 • 01-010703 การขออนุญาตประกอบธุรกิจรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้เงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์

 • 01-010704 การขออนุญาตประกอบธุรกิจแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitisation) ของธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

 • 01-010705 การขออนุญาตทำธุรกรรมอนุพันธ์ของธนาคารพาณิชย์

 • 01-010706 การขออนุญาตลงทุนในตราสาร Collateralized Debt Obligation (CDO) ของธนาคารพาณิชย์

 • 01-010707 การขออนุญาตทำธุรกรรม Credit Default Swaps (CDS) และ Credit Linked Notes (CLN) ของบริษัทเงินทุน

 • 01-010708 การขออนุญาตประกอบกิจการให้บริการทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์ (Shariah Banking Services) ของธนาคารพาณิชย์

 • 01-010709 การขออนุญาตให้บริการอื่นที่นอกเหนือจากขอบเขตการประกอบธุรกิจที่กำหนด ในการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาของธนาคารพาณิชย์

 • 01-010710 การขออนุญาตประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) นอกกรอบหลักเกณฑ์ที่อนุญาตเป็นการทั่วไปของธนาคารพาณิชย์

 • 01-010711 การขอผ่อนผันกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 7/2563 เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน digital banking

 • 01-010712 การขออนุญาตประกอบธุรกิจให้บริการอื่น (other services) นอกเหนือจากประเภทการให้บริการที่อนุญาตเป็นการทั่วไป

 • 01-010713 การขอผ่อนผันกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 7/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินประเภทการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ (custodian service)

 • 01-010714 การขออนุญาตประกอบธุรกิจการนำอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

 • 01-010801 การขอความเห็นชอบในหลักการการออกตราสารทางการเงิน เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ หรือของบริษัทเงินทุน

 • 01-010801-1 ตัวอย่างตารางสรุป Term Sheet กรณีขอนับตราสารเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของ ธพ จดทะเบียนในประเทศ

 • 01-010801-2 ตัวอย่างตารางสรุป Term Sheet กรณีขอนับตราสารเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของ ธพ จดทะเบียนในประเทศ

 • 01-010801-3 ตัวอย่างตารางสรุป Term Sheet กรณีขอนับตราสารเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทเงินทุน

 • 01-010801-4 ตัวอย่างตารางสรุป Term Sheet กรณีขอนับตราสารเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัทเงินทุน

 • 01-010802 การขออนุมัตินับเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ หรือของบริษัทเงินทุน

 • 01-010803 การขอความเห็นชอบไถ่ถอนหรือซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศหรือของบริษัทเงินทุน

 • 01-010804 การขอจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่1 (Additional Tier 1) ในปี ที่ไม่มีผลกําไรหรือมีขาดทุนสะสมของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ หรือของบริษัทเงินทุน

 • 01-010805 การขออนุมัตินับมูลค่าส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด เข้าเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ หรือของบริษัทเงินทุน หรือของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 • 01-010805-1 ตารางแนบ1

 • 01-010805-2 ตารางแนบ2

 • 01-010805-3 ตารางแนบ3

 • 01-010806 การขออนุญาตนับส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (Non-Controlling Interest - NCI) ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีลักษณะเป็นการควบคุมร่วมกับบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 • 01-010807 การขออนุญาตไม่หักเงินลงทุนในตราสารที่นับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอื่น หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเองหรือกลุ่มอื่น ออกจากเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 • 01-010808 การขอจดแจ้งสินทรัพย์ตามมาตรา 32 กรณีเป็นการเพิ่มเงินกองทุนของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • 01-010808-1 แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ตามมาตรา 32

 • 01-010808-2 แบบฟอร์มทะเบียนสินทรัพย์ตามมาตรา 32 พร้อมคำอธิบาย_Excel File

 • 01-010808-3 ตัวอย่างใบพันธบัตร ใบแทนพันธบัตร

 • 01-010808-4 แบบคำขอออกใบตราสาร

 • 01-010808-5 แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนตราสารหนี้

 • 01-010808-6 ตัวอย่างใบรับ (SLIP)

 • 01-010809 การนับอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจหรือเป็นที่พักหรือเพื่อสวัสดิการสำหรับพนักงานและลูกจ้างเป็นสินทรัพย์ตามมาตรา 32 ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • 01-010809-1 แบบฟอร์มทะเบียนสินทรัพย์ตามมาตรา 32 พร้อมคำอธิบาย_Excel File

 • 01-010810 การขอจดแจ้งเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ที่ดำรงเป็นเงินกองทุน (สินทรัพย์ตามมาตรา 32) ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (กรณีเงินกองทุนไม่เปลี่ยนแปลง)

 • 01-010810-1 แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ตามมาตรา 32

 • 01-010810-2 แบบฟอร์มทะเบียนสินทรัพย์ตามมาตรา 32 พร้อมคำอธิบาย (Excel File)

 • 01-010810-3 ตัวอย่างใบพันธบัตร ใบแทนพันธบัตร

 • 01-010810-4 แบบคำขอออกใบตราสาร

 • 01-010810-5 แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนตราสารหนี้

 • 01-010810-6 ตัวอย่างใบรับ (SLIP)

 • 01-010810-7 แบบหนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ ธปท

 • 01-010811 การแจ้งการนำเงินเข้ามาชดเชยผลขาดทุนของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

 • 01-010811-1 ตัวอย่างการพิจารณาจำนวนเงินที่สำนักงานใหญ่ต้องนำเงินเข้ามาชดเชย

 • 01-010812 การแจ้งการส่งเงินกำไรของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศออกไปให้สำนักงานใหญ่ และการขออนุญาตส่งเงินกำไรของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศออกไปให้สำนักงานใหญ่ กรณีที่เคยแจ้งการส่งกำไรออกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

 • 01-010812-1 แบบฟอร์มการกรอกรายการคำนวณเงินกำไรส่งออก

 • 01-010813 การขออนุญาตลดทุนของสถาบันการเงิน

 • 01-010901 การขออนุญาตคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดย Standardised Approach (วิธี SA) (อยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มือ)

 • 01-010902 การขออนุญาตใช้วิธีปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยหลักประกันทางการเงินโดยวิธี Comprehensive และใช้ค่าปรับลดที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินประมาณค่าเอง (Own estimates for haircut) และการขออนุญาตเปลี่ยนวิธีปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตจากวิธี Comprehensive มาเป็นวิธี Simple ในกรณีที่มีความจำเป็น

 • 01-010903 การขออนุญาตกำหนดน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 100 สำหรับลูกหนี้ธุรกิจเอกชนทุกราย โดยไม่คำนึงถึง Rating จาก External Credit Assessment Institutions (ECAIs) (อยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มือ)

 • 01-010903-1 แบบฟอร์มประกอบการขออนุญาต RW 100

 • 01-010904 การขอความเห็นชอบ External Credit Assessment Institutions (ECAIs) เพิ่มเติมจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยให้ความเห็นชอบ (อยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มือ)

 • 01-010905 การขออนุญาตคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) (อยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มือ)

 • 01-010905-1 แบบหนังสือขออนุญาตการดำรงเงินกองทุน

 • 01-010905-2 แผนการนำวิธี IRB มาใช้ในการคำนวณเงินกองทุน

 • 01-010906 การขออนุญาตกรณีที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการคํานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดย Internal RatingsBased Approach (วิธี IRB) ภายหลังได้รับอนุญาตให้ใช้วิธี IRB แล้ว (อยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มือ)

 • 01-010907 การขออนุญาตดำรงสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่คำนวณโดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตทั้งหมด (อยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มือ)

 • 01-010908 การขออนุญาตใช้วิธีการคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่แตกต่างจากวิธีของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนในระดับ Solo basis (อยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มือ)

 • 01-010909 การขออนุญาตทำธุรกรรมการถ่ายโอนหรือรับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต (Risk Participation) ที่มีลักษณะแตกต่างจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตเป็นการทั่วไป

 • 01-010910 การขอผ่อนผันการดำรงเงินกองทุนของสถาบันการเงิน กรณีที่สถาบันการเงินไม่สามารถลดการถือหรือมีใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนให้เหลือไม่เกินร้อยละ 10 ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 • 01-011001 การขออนุญาตใช้วิธี Duration method สำหรับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ในการคำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด

 • 01-011002 การขออนุญาตใช้วิธี Delta-plus method สำหรับธุรกรรม Option ในการคำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด

 • 01-011003 การขออนุญาตใช้วิธี Contingent loss method สำหรับธุรกรรม Option ในการคำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด

 • 01-011004 การขออนุญาตใช้วิธีแบบจำลองภายใน Value-at-risk (VaR) ในการคำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด

 • 01-011005 การขออนุญาตใช้วิธีการคํานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาดของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่แตกต่างจากวิธีของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนและการขออนุญาตแยกคํานวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาดแยกเป็นรายบริษัท

 • 01-011101 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงใช้วิธีการคำนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ

 • 01-011101-1 แบบประเมินความพร้อมของธนาคารพาณิชย์ในการปฏิบัติตามเกณฑ์

 • 01-011102 การขออนุญาตใช้วิธี Advance Measurement Approaches (AMA) อย่างน้อย 6 เดือนก่อนเริ่มทดลองคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

 • 01-011103 การขออนุญาตเรื่องทั่วไปหลังจากได้รับอนุญาตให้ใช้วิธี Advance Measurement Approaches (AMA)

 • 01-011201 การแจ้งขอยกเว้นการรายงานข้อมูลบริษัทลูกที่เป็นธนาคารพาณิชย์ในแบบรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในภาวะปกติ

 • 01-011202 การขอผ่อนผันกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนสภาพคล่อง (Net stable funding ratio: NSFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด

 • 01-011203 การขออนุญาตจัดสินทรัพย์และหนี้สินบางรายการเป็นสินทรัพย์และหนี้สินที่มีความสัมพันธ์กัน (Interdependent assets and liabilities)

 • 01-011204 การขอผ่อนผันการคำนวณฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิของธนาคารพาณิชย์ ยกเว้นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

 • 01-011205 การแจ้งใช้วิธีการคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ในการคำนวณฐานะเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์

 • 01-011206 การขอผ่อนผันกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถดำรงอัตราส่วน LCR ได้ตามหลักเกณฑ์

 • 01-011301 การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน

 • 01-011302 การแจ้งการนำเทคโนโลยีมาใช้หรือการเปลี่ยนแปลงระบบหรือเทคโนโลยีที่มีนัยสำคัญ สำหรับธนาคารพาณิชย์

 • 01-011302-1 แบบรายงาน แจ้งการให้บริการ /การใช้งานระบบหรือเทคโนโลยีที่มีนัยสำคัญ

 • 01-011303 การขออนุญาตการนำเทคโนโลยีมาใช้หรือการเปลี่ยนแปลงระบบหรือเทคโนโลยี สำหรับบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

 • 01-011304 การแจ้งการใช้บริการจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • 01-011305 การจัดส่งรายงานตามประกาศ ธปท. ที่ สนส. 21/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) สำหรับธนาคารพาณิชย์

 • 01-011401 การขออนุญาตใช้บริการจากพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้ให้บริการภายนอก (outsourcing) ของสถาบันการเงินและบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation

 • 01-011401-1 แบบฟอร์มแนวทางหรือสาระสำคัญประกอบการขอใช้บริการจากพันธมิตรทางธุรกิจ

 • 01-011402 การขออนุญาตแต่งตั้งตัวแทนทางการเงิน (banking agent) นอกกรอบหลักเกณฑ์ที่อนุญาตเป็นการทั่วไปของธนาคารพาณิชย์

 • 01-011403 การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้บริการจากพันธมิตรทางธุรกิจ (business partner) ของสถาบันการเงินและบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation

 • 01-011404 การขออนุญาตแต่งตั้งตัวแทน (agent) นอกเหนือจากขอบเขตและเงื่อนไขที่อนุญาตเป็นการทั่วไปของบริษัทเงินทุน

 • 01-011501 การขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ที่อยู่ในประเทศไทย

 • 01-011501-1 คำขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และบริษัทลูกในกลุ่ม Solo consolidation ที่อยู่ในประเทศไทย

 • 01-011501-2 หนังสือรับรองของผู้สอบบัญชี

 • 01-011501-3 ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี

 • 01-011501-4 หนังสือรับรองของหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี

 • 01-011501-5 หนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ที่อยู่ในประเทศไทย

 • 01-011501-6 แบบฟอร์มแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

 • 01-011501-7 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลของแบบฟอร์มแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

 • 01-011502 การขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ที่อยู่ในต่างประเทศ

 • 01-011502-1 หนังสือแจ้งรายชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ที่อยู่ในต่างประเทศ

 • 01-011502-2 หนังสือรับรองของผู้สอบบัญชี (ภาษาไทย)

 • 01-011502-3 หนังสือรับรองของผู้สอบบัญชี (ภาษาอังกฤษ)

 • 01-011502-4 ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี (ภาษาไทย)

 • 01-011502-5 ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี (ภาษาอังกฤษ)

 • 01-011503 การขอผ่อนผันกรณีที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่อยู่ในประเทศไทยใช้สำนักงานสอบบัญชีที่แตกต่างกับสถาบันการเงิน

 • 01-011601 การขออนุญาตขยายระยะเวลาจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงิน

 • 01-011601-1 แบบฟอร์ม-(ก) อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเดิมใช้สำหรับดำเนินธุรกิจฯ

 • 01-011601-2 แบบฟอร์ม-(ข) กรณีเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการชำระหนี้

 • 01-011601-3 แบบฟอร์ม-แนวทางการดำเนินการ

 • 01-011601-4 ข้อมูลภาพรวมอสังหาริมทรัพย์รอการขาย

 • 01-011602 การขอความเห็นชอบให้สถาบันการเงิน หรือบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพย์สินใด ๆ แก่กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ผู้มีอำนาจในการจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือรับซื้อ หรือเช่าทรัพย์สินใด ๆ จากบุคคลดังกล่าว มีมูลค่ารวมกันสูงกว่าที่กำหนด

 • 01-011603 การขออนุญาตเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์

 • 01-011604 การขออนุญาตเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับสถาบันการเงิน

 • 01-011605 การขอผ่อนผันการจัดทำบัญชีและการรายงานตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ สำหรับสถาบันการเงิน

 • 01-011606 การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) หรือการขอใช้กระบวนการหรือการดำเนินการอื่นในการรู้จักลูกค้านอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด สำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงิน

 • 01-011607 การขออนุญาตให้บริการรับฝากเงินหรือให้ถอนเงินฝากนอกสำนักงานและนอกเวลาทำการของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ในกรณีมีเหตุจำเป็น

กลับ