5. คู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงิน (Nano Finance)

คู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงิน

กลับ

 • 01-05001 การขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

 • 01-05001-1 แบบยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

 • 01-05001-2 คำรับรองของบุคคลที่แจ้งการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/การดำรงตำแหน่ง

 • 01-05001-3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

 • 01-05001-4 ตัวอย่างข้อมูลประวัติบุคคลธรรมดาที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-05001-5 ตัวอย่างข้อมูลประวัตินิติบุคคลที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-05002 การแจ้งวันเริ่มประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

 • 01-05002-1 แบบการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำการ

 • 01-05003 การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ หรือกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ)

 • 01-05003-1 แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามฯ

 • 01-05003-2 คำรับรองของบุคคลที่แจ้งการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/การดำรงตำแหน่ง

 • 01-05003-3 ตัวอย่างข้อมูลประวัติบุคคลธรรมดาที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-05003-4 ตัวอย่างข้อมูลประวัตินิติบุคคลที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-05004 การขออนุญาตย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

 • 01-05005 การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

 • 01-05006 การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (outsourcing) ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

 • 01-05007 การขอผ่อนผันการรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

 • 01-05008 การขอผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมทั้งสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเกินกว่าอัตราส่วนที่กำหนดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

 • 01-05009 การขออนุญาตลดทุน สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

 • 01-05010 การขออนุญาตหยุดหรือระงับการดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

 • 01-05011 การขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

กลับ