4. คู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงิน (P-Loan)

คู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงิน

กลับ

 • 01-04001 การขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

 • 01-04001-1 แบบยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

 • 01-04001-2 คำรับรองของบุคคลที่แจ้งการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/การดำรงตำแหน่ง

 • 01-04001-3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

 • 01-04001-4 รายละเอียดการพิจารณาผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบ Minimum Viable Product (MVP)

 • 01-04001-5 ตัวอย่างข้อมูลประวัติบุคคลธรรมดาที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-04001-6 ตัวอย่างข้อมูลประวัตินิติบุคคลที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-04002 การแจ้งวันเริ่มประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

 • 01-04002-1 แบบการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำการ

 • 01-04003 การแจ้งเพิ่มเติมการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน หรือที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ตามแต่กรณี)

 • 01-04003-1 แบบแจ้งเพิ่มเติมการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

 • 01-04003-2 แบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

 • 01-04004 การแจ้งความประสงค์ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (สำหรับสถาบันการเงิน หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับแล้ว)

 • 01-04004-1 แบบแจ้งความประสงค์ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล

 • 01-04004-2 แบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล

 • 01-04004-3 ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบ (Minimum Viable Product : MVP) สำหรับการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล

 • 01-04005 การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ หรือกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ)

 • 01-04005-1 แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามฯ

 • 01-04005-2 คำรับรองของบุคคลที่แจ้งการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/การดำรงตำแหน่ง

 • 01-04005-3 ตัวอย่างข้อมูลประวัติบุคคลธรรมดาที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-04005-4 ตัวอย่างข้อมูลประวัตินิติบุคคลที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-04006 การขออนุญาตย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

 • 01-04007 การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

 • 01-04008 การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (outsourcing) ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

 • 01-04009 การขอผ่อนผันการรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

 • 01-04010 การขออนุญาตเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุจากผู้บริโภค นอกเหนือจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

 • 01-04011 การขออนุญาตลดทุนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

 • 01-04012 การขออนุญาตหยุดหรือระงับการดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

 • 01-04013 การขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

กลับ