3. คู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน

คู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน

กลับ

 • 01-03001 การขออนุญาตประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

 • 01-03001-1 แบบยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

 • 01-03001-2 คำรับรองของบุคคลที่แจ้งการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/การดำรงตำแหน่ง

 • 01-03001-3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

 • 01-03001-4 ตัวอย่างข้อมูลประวัติบุคคลธรรมดาที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-03001-5 ตัวอย่างข้อมูลประวัตินิติบุคคลที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-03002 การแจ้งวันเริ่มประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

 • 01-03002-1 แบบการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำการ

 • 01-03003 การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ หรือกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ (สำหรับธุรกิจบัตรเครดิต)

 • 01-03003-1 แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามฯ

 • 01-03003-2 คำรับรองของบุคคลที่แจ้งการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/การดำรงตำแหน่ง

 • 01-03003-3 ตัวอย่างข้อมูลประวัติบุคคลธรรมดาที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-03003-4 ตัวอย่างข้อมูลประวัตินิติบุคคลที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-03004 การขออนุญาตย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

 • 01--03005 การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

 • 01-03006 การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (outsourcing) ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

 • 01-03007 การขอผ่อนผันการรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

 • 01-03008 การขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ ธปท. กำหนด ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

 • 01-03009 การขออนุญาตลดทุน สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

 • 01-03010 การขออนุญาตหยุดหรือระงับการดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจบัตรเครดิต

 • 01-03011 การขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

กลับ