6. คู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์

คู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์

กลับ

 • 01-06001 การขออนุมัติจดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์

 • 01-06001-1 แบบคำขอจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์

 • 01-06001-2 แบบคำขอจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ (JV AMC ของ SFI)

 • 01-06001-3 แบบคำขอจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ (JV AMC ของธนาคารพาณิชย์)

 • 01-06001-4 สรุปแผนและแนวทางการประกอบธุรกิจ

 • 01-06001-5 แบบคำสงวนสิทธิ์ และคำรับรอง

 • 01-06001-6 ตัวอย่างข้อมูลกรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ

 • 01-06001-7 ตัวอย่างข้อมูลประวัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • 01-06001-8 ตัวอย่างวัตถุที่ประสงค์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์

 • 01-06001-9 ตัวอย่าง คู่มือการกรอก เอกสารและหลักฐานประกอบการขอจดทะเบียน บบส.

 • 01-06002 การขอชำระค่าจดทะเบียนและรับใบทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย์

 • 01-06002-1 ใบแจ้งการชำระเงินค่าจดทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย

 • 01-06003 การขออนุญาตให้กรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์

 • 01-06003-1 แบบคำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) และคำรับรอง

 • 01-06003-2 ตัวอย่างข้อมูลประวัติกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-06004 การขอความเห็นชอบกรอบนโยบายการดำเนินการฟื้นฟูลูกหนี้

 • 01-06005 การขออนุญาตระดมทุนด้วยตราสารอื่น

 • 01-06006 การขออนุญาตใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (outsourcing) ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 • 01-06006-1 แบบฟอร์มสรุปแนวทางหรือสาระสําคัญประกอบการขอใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก

 • 01-06007 การขอผ่อนผันการติดประกาศ การจัดส่งงบการเงิน และการจัดส่งรายงานของบริษัท

 • 01-06008 การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลของบริษัทบริหารสินทรัพย์

 • 01-06009 การแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์

 • 01-06010 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

 • 01-06010-1 แบบคำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) และคำรับรอง

 • 01-06010-2 ตัวอย่างข้อมูลประวัติผู้ถือหุ้นที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-06011 การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์

 • 01-06011-1 แบบคำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) และคำรับรอง

 • 01-06011-2 ตัวอย่างข้อมูลประวัติกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-06012 การขอผ่อนผันขยายระยะเวลาจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการขายของบริษัทบริหารสินทรัพย์

 • 01-06012-1 รายการอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ยังไม่สามารถจำหน่ายได้

 • 01-06012-2 แนวทางดำเนินการ

 • 01-06012-3 ข้อมูลภาพรวมอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้รับการผ่อนผัน

กลับ