6. คู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์

คู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์

กลับ

 • 01-06001 การขออนุมัติจดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์

 • 01-06001-1 แบบคำขอจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์

 • 01-06001-2 แบบสรุปแผนและแนวทางการประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์

 • 01-06001-3 แบบคำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) และคำรับรอง

 • 01-06001-4 ตัวอย่างข้อมูลประวัติกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-06001-5 ตัวอย่างข้อมูลประวัติผู้ถือหุ้นที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-06001-6 ตัวอย่างวัตถุประสงค์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์

 • 01-06002 การขอชำระค่าจดทะเบียนและรับใบทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย์

 • 01-06002-1 ใบแจ้งการชำระเงินค่าจดทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย

 • 01-06003 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

 • 01-06003-1 แบบคำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) และคำรับรอง

 • 01-06003-2 ตัวอย่างข้อมูลประวัติผู้ถือหุ้นที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-06004 การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์

 • 01-06004-1 แบบคำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) และคำรับรอง

 • 01-06004-2 ตัวอย่างข้อมูลประวัติกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application

 • 01-06005 การขออนุญาตย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์

 • 01-06006 การขอผ่อนผันการติดประกาศ การจัดส่งงบการเงิน และการจัดส่งรายงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์

กลับ