ธปท. เลื่อนกำหนดการออกหลักเกณฑ์การอนุญาตให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 20/2566 | 27 เมษายน 2566

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน กล่าวว่า หลังจากที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ระหว่างวันที่ 12 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น ธปท. ได้รับคำถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และผู้ประกอบธุรกิจทั้งในไทยและในต่างประเทศ  โดยมีการสอบถามรายละเอียดของหลักเกณฑ์ในหลายมิติ ซึ่งบางประเด็นมีความสำคัญและอาจกระทบการตัดสินใจหรือการออกแบบแผนงานของผู้สมัคร รวมถึงรูปแบบการประกอบธุรกิจของ Virtual Bank ที่จะถูกจัดตั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้ Virtual Bank สามารถนำเสนอบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ให้บริการแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 

ธปท. จึงเห็นควรดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

1. ขยายความในเงื่อนไขของหลักเกณฑ์ รวมทั้งเพิ่มเติมรายละเอียดในคู่มือสำหรับผู้สมัครให้มีความชัดเจน เพื่อให้ผู้สมัครทุกรายได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจอย่างเพียงพอและเท่าเทียม ซึ่งทำให้ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งในส่วนที่มีการเพิ่มรายละเอียดหรือเงื่อนไขอย่างมีนัยสำคัญ 

 

2. ปรับเพิ่มขั้นตอนในกระบวนการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สมัครทุกรายได้รับข้อมูลและโอกาสอย่างเท่าเทียม โปร่งใส เช่น มีการชี้แจงข้อมูลให้กับผู้สมัครพร้อม ๆ กัน ปรับรูปแบบกระบวนการติดต่อสอบถามระหว่าง ธปท. และผู้สมัคร เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน

 

เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและรัดกุม ธปท. จึงขอเลื่อนกำหนดการออกหลักเกณฑ์การอนุญาตให้จัดตั้ง Virtual Bank ฉบับสมบูรณ์ออกไป โดยคาดว่าจะเสนอหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคม 2566 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

27 เมษายน 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน

Tel: +66 0 2283 6878, Tel: +66 0 2283 5376

virtualbank@bot.or.th