เอกสารรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)

เหลือเวลาอีก -97 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ
 • Virtual Bank มีขอบเขตการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปแต่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างออกไป โดยให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล ดังนั้น นอกจาก Virtual Bank ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแล้ว Virtual Bank ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะ เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของ Virtual Bank
 • ธปท. ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ Consultation Paper เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

19 มีนาคม - 17 เมษายน 2567

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

เพื่อให้การประกอบธุรกิจของ Virtual Bank ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแนวนโยบายภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างยั่งยืน (Financial Landscape) มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน หรือสร้างความเสียหายอันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงิน ผู้ใช้บริการ และประชาชนที่มีต่อระบบสถาบันการเงินโดยรวม

ถาม - ตอบข้อสงสัย

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน
E-mail: Vblicensing-admin@bot.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • เอกสารรับฟังความคิดเห็น

  เอกสารรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)

  ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  Vblicensing-admin@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

 • แบบฟอร์ม

  แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น

  ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  Vblicensing-admin@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศเท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างประกาศจะไม่มีผลทางกฎหมาย *