ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค

(Imaged Cheque Clearing and Archive System: ICAS)

ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS) 

ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค คือ ระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็คระหว่างธนาคารโดยใช้ภาพเช็คในกระบวนการเรียกเก็บแทนการใช้ตัวเช็คจริง เป็นระบบที่ ธปท. ร่วมกับ ธ.สมาชิก พัฒนาขึ้น โดยเริ่มใช้งานทั่วประเทศในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 และต่อมา ธปท. ได้โอนย้ายงานการให้บริการระบบ ICAS ไปให้บริษัท NITMX ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค (ICS)

บทความที่เกี่ยวข้อง

3. การรักษาความปลอดภัยบนตัวเช็ค

ธปท. กำหนดมาตรฐานเช็คเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเช็คและการแก้ไขข้อความบนตัวเช็ค โดยใช้กระดาษ CBS 1 (London Clearing Banks Paper Specification No. 1) และมีลายน้ำกลาง (Common Watermark) ซึ่งเป็นลายน้ำ ที่มีรูปแบบตามที่ ธปท. กำหนด ฝังอยู่ในเนื้อกระดาษและกระจายอยู่ทั่วไปบนตัวเช็ค โดยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อยกขึ้นส่องกับแสงสว่าง มีการเคลือบผิวด้วยกรรมวิธีพิเศษเพื่อให้เกิดการยึดเกาะโทนเนอร์ (Toner) ได้ดี ป้องกันการขูดลอก ลบ หรือแก้ไขข้อมูลที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยทิ้งร่องรอยให้เห็นได้อย่างชัดเจน ข้อความ/ลวดลายบนตัวเช็คที่พิมพ์ด้วยหมึกที่มีคุณลักษณะพิเศษ และการใช้ลวดลาย/การออกแบบที่มีลักษณะพิเศษ

นอกจากนี้ ธปท. ยังได้กำหนดมาตรฐานภาพเช็ค เพื่อให้ธนาคารผู้จ่ายสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของเช็คและลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายจากภาพเช็คได้อย่างชัดเจน โดยเช็คที่จะส่งเข้าเรียกเก็บผ่านระบบ ICAS แต่ละฉบับ ต้องจัดแปลงเป็นภาพเช็คจำนวน 3 ภาพ ได้แก่ (1) ภาพ Grayscale ด้านหน้าของเช็ค ใช้เพื่อตรวจสอบการแก้ไขและปลอมแปลงเช็ค (2) ภาพ Black & White ด้านหน้า และ (3) ภาพ Black & White ด้านหลังของเช็ค ใช้เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายและการสลักหลัง

5. สิ่งพิมพ์ออกจากระบบการจัดเก็บภาพเช็ค

ธปท. ร่วมกับ ธ.สมาชิก พัฒนาระบบการพิมพ์ออกภาพเช็คที่ส่งเรียกเก็บจากระบบการจัดเก็บภาพเช็ค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ICAS ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ระบบดังกล่าวเป็นระบบกลางที่ให้ธนาคารสมาชิกเข้าเรียกใช้งานเพื่อจัดทำเอกสารแสดงภาพเช็คและข้อมูลเช็คที่ส่งเรียกเก็บผ่านระบบ ICAS ซึ่งเรียกว่า “สิ่งพิมพ์ออกจากระบบการจัดเก็บภาพเช็ค” ให้แก่ลูกค้า เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานทางกฎหมายแทนเช็คต้นฉบับ และช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการยอมรับผลทางกฎหมายของสิ่งพิมพ์ออกในฐานะต้นฉบับ และส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารสมาชิกในระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค (ICS)

NITMX