คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.)​

​คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) เป็นหนึ่งในคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งรับผิดชอบด้านการกำหนดนโยบายการชำระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย สอดคล้องกับพัฒนาการ ของภาคธุรกิจ และพัฒนาการด้านเทคโนโลยีการชำระเงิน​

​องค์ประกอบของคณะกรรมการ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ประธานกรรมการ

นายรณดล นุ่มนนท์

นายรณดล นุ่มนนท์

รองประธานกรรมการ

นางรุ่ง มัลลิกะมาส

นางรุ่ง มัลลิกะมาส

กรรมการ

นายผยง ศรีวณิช

นายผยง ศรีวณิช

กรรมการ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

กรรมการ

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์

กรรมการ

นายอริยะ พนมยงค์

นายอริยะ พนมยงค์

กรรมการ

นางสาวดารณี แซ่จู

นางสาวดารณี แซ่จู

เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการระบบการชำระเงินมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับระบบการชำระเงินที่ ธปท. กำกับดูแล และระบบการหักบัญชีระหว่างสถาบันการเงิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ดำเนินไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานของ ธปท. ในการจัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชำระเงิน