ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

09 กุมภาพันธ์ 2567

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2566

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หดตัวจากปีก่อน ตามการบริโภคที่หดตัว จากรายได้ที่ลดลงทั้งในและนอกภาคเกษตรรวมถึงผลของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที่น้อยกว่าปีก่อน และค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังกดดันการบริโภคโดยรวม ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกหดตัว ตามความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว อย่างไรก็ดี ภาคการบริการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวเป็นแรงส่งสำคัญ ในการพยุงเศรษฐกิจอีสาน แม้ยังมีสัดส่วนน้อย

การอุปโภคบริโภค กลับมาหดตัว

ตามการใช้จ่ายในหมวดยานยนต์ โดยเฉพาะรถกระบะที่หดตัวสูง จากรายได้ที่ลดลงและความระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน สินค้าอุปโภคบริโภคและกึ่งคงทนหดตัว จากผลของมาตรการภาครัฐที่น้อยกว่าปีก่อน และค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่สินค้าบริการขยายตัวตามการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่และกระจายตัวมากขึ้น

 

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง

ตามการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่หดตัวจากการนำเข้าสินค้าทุนประเภทอะไหล่เครื่องจักร สอดคล้องกับภาคการผลิตเพื่อการส่งออกที่หดตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า รวมถึงยอดจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่กลับมาหดตัวสูงหลังจากเร่งไปในช่วงเกิดโควิด-19

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร กลับมาขยายตัว 

ตามการเปิดประเทศของจีนเป็นสำคัญ หลังผ่อนคลายมาตรการ Zero-Covid ที่เข้มงวดในปีก่อนส่งผลให้ 

การส่งออก ขยายตัว ตามสินค้าทุเรียนสด และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ 

การนำเข้า ขยายตัว ตามสินค้าหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรและอุปกรณ์

 

รายได้เกษตรกร กลับมาหดตัว

จากผลผลิตมันสำปะหลังที่หดตัวหลังได้รับผลกระทบจากโรคใบด่าง และอ้อยที่หดตัวตามผลผลิตที่ลดลงในช่วงต้นปี ตามการใส่ปุ๋ยที่ลดลงเนื่องจากราคาปุ๋ยแพงและการเปิดหีบล่าช้าในช่วงปลายปี ขณะที่ด้านราคาทรงตัว

 

ภาคอุตสาหกรรม กลับมาหดตัว

ตามการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ จากความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว น้ำตาลทรายดิบและแป้งมันสำปะหลังหดตัวตามผลผลิตที่ลดลง ขณะที่การผลิตยางพาราแปรรูปขยายตัวตามคำสั่งซื้อ 

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามการฟื้นตัวของกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวที่มีทั้งขนาดใหญ่และจำนวนวันจัดงานมากขึ้น ส่งผลให้ผู้เยี่ยมเยือนทั้งคนไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้น รวมทั้งอัตราการเข้าพักแรมสูงกว่าปีก่อน และเป็นที่น่าสังเกตว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงกว่าช่วงก่อนโควิด-19 แล้ว

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง ตามราคาพลังงาน น้ำมันเชื้อเพลิง 91 95 ดีเซล ค่าไฟฟ้า และอาหารสด เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และไข่ 

 

การจ้างงาน ปรับดีขึ้น ตามจำนวนผู้ประกันตามมาตรา 33 ที่ปรับเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับจำนวน ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานใหม่ตามมาตรา 38 ที่ลดลง

 

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เศรษฐกิจปี 2567 คาดว่า ขยายตัวเล็กน้อยจากปีก่อน ตามการอุปโภคบริโภคที่ทยอยฟื้นตัว จากการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับดีขึ้น แต่ค่าครองชีพและภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงยังกดดันกำลังซื้อโดยรวม ประกอบกับรายได้เกษตรกรมีแนวโน้มหดตัวตามการชะลอตัวของราคาเป็นสำคัญ

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
9 กุมภาพันธ์ 2567

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท์ : 0 4391 3532
E-mail : Neo-econ-div@bot.or.th