ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน
  • จากการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่กระจายเป็นวงกว้าง  รวมถึงค่าครองชีพที่สูงขึ้นโดยเฉพาะราคาพลังงานและอาหาร ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนหดตัวมากขึ้น 
  • อย่างไรก็ดี กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ทยอยฟื้นตัว ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชน และการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวได้เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน

การอุปโภคบริโภค หดตัวมากขึ้น

จากการใช้จ่ายหมวดสินค้าในชีวิตประจำวัน ตามความกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน รวมถึงราคาน้ำมันและราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้น กระทบต่อความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภค

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว

ตามการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ขยายตัวจากการผลิตเพื่อส่งออกตามเศรษฐกิจโลกที่ทยอยฟื้นตัว และการลงทุนก่อสร้างขยายตัวจากการก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์และบริการเป็นสำคัญ

 

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว

ทั้งรายจ่ายประจำของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และรายจ่ายลงทุนจากกรมทางหลวงชนบท รวมถึงหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก หดตัวน้อยลง ตามการส่งออกชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปจีนที่ปรับดีขึ้น ขณะที่ส่งออกผลไม้หดตัวต่อเนื่อง จากนโยบาย Zero-COVID ของจีน 

การนำเข้า กลับมาขยายตัว ตามการนำเข้ามันสำปะหลังจาก สปป. ลาว และสินค้าวัตถุดิบ โดยเฉพาะผ้าถักจากเวียดนาม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องแต่งกาย

 

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง

ทั้งด้านผลผลิตจากอ้อยโรงงานเป็นสำคัญ ตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย และด้านราคาจากราคาปศุสัตว์ โดยเฉพาะราคาสุกรและไก่ที่เพิ่มตามต้นทุนอาหารสัตว์ ส่วนราคายางพารา และมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดโลก

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวชะลอลง

ตามการผลิต HDD ที่หดตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากกำลังการผลิตสินค้าต่อเนื่องของประเทศคู่ค้าสำคัญที่ลดลงจากการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน รวมถึงการผลิตน้ำตาลทรายขาวที่เร่งตัวในช่วงก่อนหน้า

 

อัตราเงินเฟ้อ เพิ่มขึ้น ตามราคาพลังงาน และอาหารเป็นสำคัญ

 

การจ้างงาน ทรงตัว ตามจำนวนผู้มีงานทำ แต่ยังคงเปราะบาง เนื่องจากอัตราการว่างงานยังคงสูงกว่าช่วงก่อน COVID-19

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 มีนาคม 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท์ : 0 4391 3532
E-mail : Neo-econ-div@bot.or.th