ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 3 ปี 2565

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ทยอยฟื้นตัว โดยเฉพาะการบริโภค
    ภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและรายได้เกษตรที่ยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่การผลิตหดตัวมากขึ้น จากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ (supply disruption) ที่ยังมีอยู่ อย่างไรก็ตาม ค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังเป็นแรงกดดันต่อการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวต่อเนื่อง

จากการใช้จ่ายในหมวดบริการ สินค้าคงทน และสินค้าอุปโภคบริโภค ตามความเชื่อมั่นในการบริโภคที่ปรับดีขึ้น รายได้เกษตรยังขยายตัวดี และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ ขณะที่ค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง ยังคงกดดันการบริโภค

 

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวเล็กน้อย

จากยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ลดลงต่อเนื่อง จากฐานสูงปีก่อน รวมถึงการลงทุนด้านเครื่องจักรที่หดตัวจากการลงทุนไปมากในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดี พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย

 

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวต่อเนื่อง

จากทั้งรายจ่ายประจำในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป หมวดค่าวัสดุหมวดค่าตอบแทนและหมวดรายจ่ายอื่น และรายจ่ายลงทุนที่หดตัวจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมทางหลวงชนบทเป็นสำคัญ

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก หดตัวน้อยลง ตามการส่งออกไปจีนที่หดตัวจากหมวดชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์การส่งออกไป สปป.ลาว ขยายตัวในหมวดอาหารและเครื่องดื่มและหมวดผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

การนำเข้า หดตัวน้อยลง ตามการนำเข้าจากจีนที่หดตัวจากหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญ

 

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง

จากราคาเป็นสำคัญ ตามราคาปศุสัตว์จากต้นทุนที่ยังสูง มันสำปะหลังตามความต้องการใช้ผลิตอาหารสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ ผลผลิตขยายตัวชะลอลงจากผลผลิตข้าวนาปรังที่เก็บเกี่ยวไปในไตรมาสก่อน แต่ยังคงขยายตัวจากปีก่อนตามผลผลิตยางพาราและมันสำปะหลัง

 

ภาคอุตสาหกรรม หดตัวมากขึ้น

ตามการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลงจากปัญหา supply disruption ตามผลกระทบของนโยบาย Zero-COVID ของจีนเป็นสำคัญ และการผลิตเครื่องแต่งกายยังคงหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญ ขณะที่สิ่งทอยังขยายตัวต่อเนื่อง

 

อัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้น ตามราคาอาหารสด ได้แก่ เนื้อสัตว์ และผักสดเป็นสำคัญ ขณะที่ราคาพลังงานชะลอลง

 

การจ้างงาน เพิ่มขึ้น ตามจำนวนผู้มีงานทำในระบบที่เพิ่มขึ้น (ม.33) และจำนวนผู้ว่างงานใหม่ในระบบที่ลดลง (ม.38)

 

ภาคการเงิน
เงินฝาก ชะลอตัว ทั้งเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน 

สินเชื่อ ขยายตัวเล็กน้อย ตามความต้องการเงินทุนของธุรกิจที่เริ่มฟื้นตัว หลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย

 

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 2565 คาดว่า ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ตามการบริโภคภาคเอกชนที่ได้รับผลดีจากความเชื่อมั่นที่ปรับดีขึ้น ขณะเดียวกันรายได้เกษตรยังขยายตัวดีจากผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดมากขึ้น จะช่วยให้เศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวแม้ยังมีแรงกดดันจากภาวะค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง สำหรับการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ อาทิ การผลิตอาหารและเครื่องดื่มคาดว่า ขยายตัวตามกิจกรรมการทางเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม การผลิตเพื่อส่งออกยังมีความเสี่ยงจากผลกระทบมาตรการ Zero-COVID ในจีน และความเสี่ยงจากเศรษฐกิจคู่ค้าที่ชะลอตัว

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
2 พฤศจิกายน 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท์ : 0 4391 3532
E-mail : Neo-econ-div@bot.or.th