ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 เมษายน 2567

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมีนาคม 2567

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคอีสาน กลับมาหดตัวจากเดือนก่อน
  • ในเดือนก่อน การอุปโภคบริโภคจากหมวดสินค้าในชีวิตประจำวันที่ขยายตัว จากการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงวันหยุดยาว เทศกาล ประเพณี และรายได้เกษตรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีช่วยพยุงการบริโภค ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาหดตัวหลังจากเร่งผลิตไปในเดือนก่อน
  • เดือนนี้ การอุปโภคบริโภคจากหมวดสินค้าในชีวิตประจำวันหดตัวหลังเร่งใช้จ่ายสูงในเดือนก่อน ประกอบกับรายได้เกษตรกรหดตัว และการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปหดตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ภาคบริการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง ตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีขนาดงานใหญ่และผู้ร่วมงานมากขึ้น

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้ว)
 

รายได้เกษตรกร กลับมาหดตัว (เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน)

ตามผลผลิตอ้อยเข้าหีบที่หดตัวจากผลของเอลนีโญ และมันสำปะหลังที่หดตัวจากโรคใบด่าง ขณะที่ราคาขยายตัวต่อเนื่อง จากราคายางพาราตามผลผลิตในประเทศที่ลดลง ประกอบกับความต้องการปรับดีขึ้นจากปีก่อน

 

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวต่อเนื่อง

ตามผลผลิตน้ำตาลที่หดตัวจากผลผลิตอ้อยที่ลดลงหลังได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้โรงงานเร่งหีบในช่วงก่อนหน้า และยางพาราแปรรูปหดตัว ตามการชะลอคำสั่งซื้อของประเทศคู่ค้าจากราคาที่อยู่ในระดับสูง

 

ภาคบริการท่องเที่ยว ทรงตัวในระดับสูง

ตามผู้เยี่ยมเยือนคนไทยเป็นสำคัญ ขณะที่ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติขยายตัว จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน จ.อุบลราชธานี ที่มีการจัดงานสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวลาว กว่า 800,000 คนทำให้อัตราการเข้าพักแรมเพิ่มขึ้น

 

การบริโภคภาคเอกชน กลับมาหดตัว

ตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคที่กลับมาหดตัวสูงจากเดือนก่อน หลังเร่งใช้จ่ายในเดือนก่อนที่เป็นช่วงตรุษจีนและวันหยุดยาว สินค้าคงทนหดตัวต่อเนื่องจากความระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน และคุณสมบัติของผู้กู้ที่ด้อยลง ขณะที่หมวดสินค้าบริการขยายตัวต่อเนื่อง ตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองหลัก

 

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง

ตามการลงทุนด้านการก่อสร้างที่หดตัวต่อเนื่อง ทั้งพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างและยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ขณะที่การลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ขยายตัวต่อเนื่องทั้งการนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นจากยอดจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศและยอดจดทะเบียนรถแทรกเตอร์ที่ขยายตัว

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัวต่อเนื่อง

ตามการส่งออกที่หดตัว จากกัมพูชา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เนื้อปลาบดแช่แข็งและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สำเร็จรูปเป็นสำคัญ

เช่นเดียวกับการนำเข้าที่หดตัว จาก สปป. ลาว และกัมพูชา ในหมวดสินค้ามันสำปะหลังที่มีการนำเข้าลดลง หลังจากที่เร่งนำเข้าสูงในเดือนก่อน เพื่อทดแทนผลผลิตในประเทศที่เกิดโรคใบด่าง

 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ติดลบน้อยลง (เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน) ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และอาหารสด

 

ตลาดแรงงาน ทรงตัว ตามทิศทางการชะลอตัวของการจ้างงานในภาคผลิต ก่อสร้าง ส่วนหนึ่งสะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตน ม.33 อย่างไรก็ดี จากการท่องเที่ยว ส่งผลให้การจ้างงานภาคบริการและการค้ามีทิศทางปรับดีขึ้นบ้าง

 

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ผลกระทบของเอลนีโญต่อภาคเกษตร

- นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล

- การฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

- การเบิกจ่ายหลัง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2567 บังคับใช้

 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 เมษายน 2567

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท์ : 0 4391 3532
E-mail : Neo-econ-div@bot.or.th

 

หมายเหตุ

สาขาเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ที่มีความสำคัญต่อภาคอีสาน ได้แก่ การอุปโภคบริโภค การลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการค้าผ่านด่านศุลกากร ตามลำดับ