ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2565

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ทยอยฟื้นตัว โดยเฉพาะด้านการบริโภคภาคเอกชนที่กลับมาขยายตัวจากการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภาวะราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นยังเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของการบริโภค ด้านการลงทุนชะลอตัวตามการลงทุนด้านก่อสร้าง ขณะที่การผลิตกลับมาหดตัวจากนโยบาย Zero-COVID ของจีนเป็นสำคัญ

การอุปโภคบริโภค กลับมาขยายตัว

จากหมวดบริการตามการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ อีกทั้ง หมวดยานยนต์ขยายตัว ตามความต้องการของกลุ่มผู้มีรายได้ประจำ ขณะที่สินค้าในชีวิตประจำวันหดตัวน้อยลง

 

การลงทุนภาคเอกชน ชะลอตัว

โดยการลงทุนด้านก่อสร้างชะลอตัวตามต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น ขณะที่การลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ทรงตัว

 

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว

ตามรายจ่ายประจำจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และรายจ่ายลงทุนหดตัวจากกรมทางหลวงชนบทและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก หดตัวสูงต่อเนื่อง ตามการส่งออกผลไม้ และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ไปจีนที่ลดลงจากผลกระทบนโยบาย Zero-COVID และการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งไปทางเรือมากขึ้น

การนำเข้า หดตัวสูงต่อเนื่อง ตามการนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์จากจีนที่ลดลง จากผลกระทบนโยบาย Zero-COVIDและการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่ง

 

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง

ราคาขยายตัวต่อเนื่อง ตามราคาปศุสัตว์จากต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น มันสำปะหลังและยางพาราจากความต้องการของจีน และอ้อยตามราคาน้ำตาลตลาดโลก ผลผลิตขยายตัวต่อเนื่อง ตามข้าวนาปรังและอ้อย จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย

 

ภาคอุตสาหกรรม หดตัว

ตามการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลงจากผลกระทบของนโยบาย Zero-COVID ของจีนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ การผลิตเครื่องแต่งกายยังคงหดตัวจากความต้องการในต่างประเทศที่ลดลง หลังจากที่เร่งสูงในช่วงก่อนหน้า

 

อัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้น จากราคาพลังงานและอาหารเป็นสำคัญ

 

การจ้างงาน มีทิศทางดีขึ้น ตามจำนวนผู้มีงานทำในระบบที่ปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับจำนวนผู้ว่างงานใหม่ในระบบที่ลดลง 

 

ภาคการเงิน
เงินฝาก ชะลอตัว จากทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

สินเชื่อ ชะลอตัว จากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ขณะที่ ธนาคารพาณิชย์ขยายตัวตามความต้องการเงินทุนของธุรกิจ

 

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เศรษฐกิจไตรมาส 3 ปี 2565 คาดว่า ทรงตัวจากไตรมาสก่อน แม้การใช้จ่ายด้านอุปโภคบริโภคได้รับผลดีจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด รวมถึงมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภคของภาครัฐ แต่การฟื้นตัวยังมีแรงกดดันจากภาวะค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง และกำลังซื้อที่ยังอ่อนแอ สำหรับการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกคาดว่า ยังได้รับผลดีจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้า อีกทั้ง การผลิตอาหารและเครื่องดื่มคาดว่า ขยายตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค แต่ยังมีความเสี่ยงจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่สูงขึ้น

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
2 สิงหาคม 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท์ : 0 4391 3532
E-mail : Neo-econ-div@bot.or.th