ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมิถุนายน 2565

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน
  • ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ทยอยฟื้นตัว โดยเฉพาะการอุปโภคบริโภคที่ขยายตัวต่อเนื่องจากการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวต่อเนื่อง 
  • อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง สำหรับด้านการลงทุนขยายตัวทั้งการลงทุนด้านเครื่องจักรและการก่อสร้าง

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวต่อเนื่อง

จากหมวดบริการตามการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ อีกทั้ง การใช้จ่ายหมวดยานยนต์ยังขยายตัวได้ ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันหดตัวน้อยลง ตามความเชื่อมั่นที่ปรับดีขึ้น และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว

ตามการขยายตัวของการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก และการลงทุนด้านก่อสร้างที่ขยายตัวตามการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ

 

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว

ตามรายจ่ายประจำจากหมวดค่าตอบแทนของงบกลาง และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของเทศบาลและ อบจ. ขณะที่รายจ่ายลงทุนหดตัวจากกรมทางหลวงชนบท และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก หดตัวน้อยลง ตามการส่งออกปิโตรเลียมไป สปป. ลาว ขณะที่การส่งออกไปจีนยังคงหดตัวต่อเนื่อง 

การนำเข้า หดตัวน้อยลง ตามการนำเข้าโทรศัพท์มือถือจากเวียดนาม และมันสำปะหลังจากกัมพูชาที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การนำเข้าจากจีนยังคงหดตัวต่อเนื่อง

 

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง

จากราคาสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ ตามราคาปศุสัตว์จากต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูง มันสำปะหลังจากความต้องการของจีนและยุโรป และยางพาราจากอุปทานในตลาดโลกที่ลดลง สำหรับผลผลิตชะลอลง  ตามผลผลิตข้าวนาปรังที่เก็บเกี่ยวหมดไปในเดือนก่อน

 

ภาคอุตสาหกรรม หดตัวต่อเนื่อง

ตามการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลงจากผลกระทบของนโยบาย Zero-COVID ของจีนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ การผลิตเครื่องแต่งกายยังคงหดตัวจากความต้องการในต่างประเทศที่ลดลง

 

อัตราเงินเฟ้อ เพิ่มขึ้น ตามราคาอาหารและพลังงาน

 

การจ้างงาน มีทิศทางดีขึ้น ตามอัตราการว่างงานในระบบที่ลดลงสอดคล้องกับตำแหน่งงานเปิดรับใหม่ที่เพิ่มขึ้น 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
27 กรกฎาคม 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท์ : 0 4391 3532
E-mail : Neo-econ-div@bot.or.th