ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้

สำนักงานภาคใต้ ได้จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินรายเดือน ไตรมาส และปี

เพื่อเผยแพร่ให้ผู้อ่านทราบสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินรอบตัวอย่างรอบด้านและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต 

​แถลงข่าวและรายงานเศรษฐกิจการเงินภูมิภาคย้อนหลัง

ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินย้อนหลัง

ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินย้อนหลัง

ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ รายปี