ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้

29 ธันวาคม 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ เดือนพฤศจิกายน 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคใต้ เดือนพฤศจิกายน 2565 ขยายตัวต่อเนื่อง
  • ตามการอุปโภคบริโภค โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการจ้างงานที่ปรับดีขึ้น และรายได้ภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง
  • อย่างไรก็ตาม ค่าครองชีพที่สูงและราคาสินค้าเกษตรที่หดตัวยังคงกดดันกำลังซื้อ สำหรับภาคการผลิตเพื่อการส่งออกชะลอลงตามความต้องการประเทศคู่ค้า สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวชะลอลง 

รายได้เกษตรกร กลับมาขยายตัว 

ตามผลผลิตที่กลับมาขยายตัวจากทุกสินค้า ส่วนหนึ่งผลจากฐานต่ำปีก่อน โดยเฉพาะยางพาราและทุเรียนนอกฤดูกาล ส่วนด้านราคาหดตัวในทุกสินค้า ยกเว้นทุเรียน 

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวชะลอลง

การผลิตน้ำมันปาล์มดิบและอาหารทะเลยังขยายตัว ขณะที่การผลิตยางพาราแปรรูปโดยเฉพาะยางแท่งและน้ำยางข้น ถุงมือยาง ไม้ยาง และผลิตภัณฑ์ยังคงหดตัว ผลจากอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ลดลงตามเศรษฐกิจที่ชะลอลง

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง

จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา ต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย และยุโรป จากการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศ ด้านนักท่องเที่ยวไทยยังขยายตัวต่อเนื่อง

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวต่อเนื่อง 

ตามการใช้จ่ายเกือบทุกหมวดที่ยังขยายตัวได้ โดยเฉพาะยานยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภค จากรายได้ภาคการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้น แต่ยังมีแรงกดดันจากราคาสินค้าเกษตรที่หดตัวและค่าครองชีพที่สูง 

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลง

ตามการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยางแปรรูปที่หดตัวลง และยอดจดทะเบียนรถกระบะที่ชะลอลง ด้านการลงทุนก่อสร้างชะลอลงจากพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบ 

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัวต่อเนื่อง 

จากทั้งมูลค่าการส่งออกและนำเข้า 

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง ตามราคาพลังงานอาหารสดที่ชะลอลง ด้านราคาพลังงานทรงตัว

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้น 

ตามจำนวนผู้มีงานทำ ( มาตรา 33) เพิ่มขึ้น

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
29 ธันวาคม 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
โทรศัพท์ : 0 7443 4890 
E-mail : FinancialEconomic1-SRO@bot.or.th

เอกสารประกอบการแถลงข่าวทั้งหมด