ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้

02 พฤศจิกายน 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาส 3 ปี 2565 ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน  
  • ตามรายได้ภาคการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทย ส่งผลให้การอุปโภคบริโภคปรับดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการจ้างงานที่ทยอยฟื้นตัว
  • อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงกดดันจากค่าครองชีพและแรงส่งจากรายได้เกษตรกรที่ลดลง
  • ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวมากขึ้น ตามความต้องการของคู่ค้า ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนชะลอลงบ้างหลังจากที่เร่งไปในช่วงก่อนหน้า

รายได้เกษตรกร กลับมาหดตัว

จากผลผลิตทุเรียนที่หดตัวเป็นสำคัญ ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ด้านราคาชะลอลงจากปาล์มน้ำมันตามการเร่งระบายสต็อกของอินโดนีเซีย และยางพาราจากความต้องการที่เริ่มชะลอลง

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวมากขึ้น

ตามการผลิตในหมวดยางพาราแปรรูป อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง และอาหารทะเลกระป๋อง ตาม ความต้องการของคู่ค้า รวมทั้งการผลิตน้ำมันปาล์มที่เพิ่มขึ้นตามวัตถุดิบที่เข้าโรงงานมากขึ้น

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง

โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นหลังเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 โดยเฉพาะมาเลเซีย อินเดีย และออสเตรเลีย ด้านนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นจากวันหยุดยาวและโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย 

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวต่อเนื่อง

โดยขยายตัวเกือบทุกหมวดการใช้จ่าย โดยเฉพาะหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ และหมวดบริการ อย่างไรก็ตาม เห็นสัญญาณชะลอลงบ้างในช่วงปลายไตรมาส ส่วนหนึ่งจากรายได้เกษตรกรที่กลับมาหดตัว

 

การลงทุนภาคเอกชน ชะลอลง

ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมยางที่กลับหาหดตัว หลังจากเร่งตัวไปแล้วในช่วงก่อนหน้า การลงทุนภาคก่อสร้างยังขยายตัวได้ ตามประเภทที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร กลับมาหดตัว

ตามการส่งออกที่กลับมาหดตัว โดยเฉพาะไม้ยางพาราแปรรูป ขณะที่การนำเข้าหดตัวต่อเนื่อง

 

อัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้นเล็กน้อย ตามราคาอาหารสดเป็นสำคัญ ขณะที่พลังงานชะลอลง

 

ตลาดแรงงาน มีทิศทางดีขึ้น ตามจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (ม.33) ที่ทยอยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
2 พฤศจิกายน 2565

 

รับชมการแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
โทรศัพท์ : 0 7443 4890 
E-mail : FinancialEconomic1-SRO@bot.or.th