ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้

10 กุมภาพันธ์ 2566

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ ปี 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2565 ขยายตัวจากปีก่อน
  • จากการอุปโภคบริโภคที่ขยายตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ส่งผลให้การจ้างงานทยอยปรับดีขึ้น
  • เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวมากขึ้น
  • อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงและแรงส่งจากรายได้เกษตรกรที่ชะลอลง
  • ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าที่ชะลอตัว

รายได้เกษตรกร ขยายตัวชะลอลง

โดยด้านราคาชะลอลงมากโดยเฉพาะราคายางที่ชะลอลงจากความต้องการที่ลดลง และปาล์มน้ำมันลดลงจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ด้านผลผลิตชะลอลงเล็กน้อย จากทุเรียนเนื่องจาก   ฝนตกชุก

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวชะลอลง

ตามภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าที่ชะลอตัว โดยเฉพาะ ยางพาราแปรรูป เนื่องจากการผลิตยางล้อลดลง ขณะเดียวกันถุงมือยางและพาร์ติเคิลบอร์ดหดตัว อย่างไรก็ดี การผลิตอาหารทะเลขยายตัวได้    ผลดีจากการเปิดประเทศของตลาดญี่ปุ่น

 

การท่องเที่ยว กลับมาขยายตัว

จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผลดีจากการเปิดประเทศและการเพิ่มเที่ยวบิน ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวไทยเดินทางต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งได้อานิสงค์จากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน 

 

การอุปโภคบริโภค กลับมาขยายตัว

โดยเฉพาะการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผลดีจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยกดดันกำลังซื้อจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวมากขึ้น

ตามการลงทุนเครื่องจักร โดยเฉพาะการนำเข้าเครื่องจักรในการผลิตยางแปรรูปที่เร่งขึ้นในช่วงต้นปี รวมถึงการลงทุนก่อสร้างที่เติบโตดี จากการลงทุนประเภทที่อยู่อาศัย

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร กลับมาหดตัว

โดยการส่งออกหดตัวในหมวดสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม ขณะที่การนำเข้าชะลอลงทุกหมวด ผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า

 

อัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้น ตามราคาอาหารสด พลังงานและเงินเฟ้อพื้นฐานที่ปรับสูงขึ้น

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว สะท้อนจากจำนวนผู้มีงานทำปรับพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
10 กุมภาพันธ์ 2566

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
โทรศัพท์ : 0 7443 4890 
E-mail : FinancialEconomic1-SRO@bot.or.th