ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้

30 มิถุนายน 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ เดือนพฤษภาคม 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคใต้ ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน
  • ตามภาคการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังยกเลิกมาตรการ Test &Go สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและรายได้เกษตรกรที่ขยายตัว แต่ยังมีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น
  • ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง
  • ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวตาม ความต้องการของประเทศคู่ค้า แต่ยังมีแรงกดดันบางส่วนจากมาตรการ Zero-covid ของจีน และสงครามรัสเซีย-ยูเครน

รายได้เกษตรกร ชะลอลง

ตามราคาปาล์มน้ำมันที่ชะลอลงจากที่อินโดนีเซียอนุญาตให้กลับมาส่งออกน้ำมันปาล์มในช่วงปลายเดือน ประกอบกับผลผลิตปาล์มน้ำมันและกุ้งหดตัวมากขึ้นจากปัจจัยด้านสภาพอากาศที่ไม่ เอื้ออำนวย

 

ภาคอุตสาหกรรม กลับมาขยายตัว

ตามการผลิตเกือบทุกหมวดสินค้าที่ขยายตัว โดยเฉพาะยางพาราแปรรูป ซึ่งผู้ผลิตมีตลาดอื่นทดแทนตลาดจีนจากมาตรการ Zero-covid ได้บ้าง ขณะที่การผลิตอาหารทะเลกระป๋องและถุงมือยางขยายตัวตามความต้องการของประเทศคู่ค้า

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง

โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับเพิ่มขึ้นหลังยกเลิกมาตรการ Test & Go ตั้งแต่ 1 พ.ค. 65 และการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศ ด้านนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากช่วงวันหยุดยาว

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวมากขึ้น

ตามการใช้จ่ายหมวดบริการและสินค้าอุปโภคบริโภค ตามภาคการท่องเที่ยวและรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวได้ แต่ยังมีปัจจัยกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ด้านการใช้จ่ายยานยนต์ชะลอลงจากการขาดรถส่งมอบ

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามการลงทุนก่อสร้างที่ยังขยายตัวได้ โดยเฉพาะประเภทที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ฟื้นตัวดี ขณะที่การลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ชะลอลง ตามการนำเข้าเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัวน้อยลง

จากการส่งออกที่หดตัวน้อยลง โดยกลุ่มยางพาราและไม้ยางพาราปรับดีขึ้น ขณะที่การนำเข้ากลับมาหดตัว

 

อัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้น ตามราคาพลังงานและอาหารเป็นสำคัญ

 

ตลาดแรงงาน ทรงตัว ตามจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (ม.33) ที่ใกล้เคียงเดือนก่อน

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 มิถุนายน 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
โทรศัพท์ : 0 7443 4890 
E-mail : FinancialEconomic1-SRO@bot.or.th

เอกสารประกอบการแถลงข่าวทั้งหมด