ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้

30 กันยายน 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ เดือนสิงหาคม 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคใต้ เดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน
  • ตามการอุปโภคบริโภคที่ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้การท่องเที่ยวที่ทยอยฟื้นตัว ตามการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
  • แม้แรงส่งจากรายได้เกษตรกรชะลอลงและยังเผชิญแรงกดดัน จากค่าครองชีพที่สูง ด้านการลงทุนภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวมากขึ้น แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยง จากความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ชะลอลง

รายได้เกษตรกร ชะลอลง

ตามผลผลิตที่หดตัวมากขึ้น โดยเฉพาะทุเรียนและกุ้ง จากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ด้านราคาขยายตัวชะลอลงจากปาล์มน้ำมันเป็นสำคัญ ตามมาตรการลดภาษีการส่งออกของอินโดนีเซียเพื่อเร่งระบายสต็อกในประเทศ 

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวมากขึ้น

ตามการผลิตไม้ยางพาราที่กลับมาขยายตัว เช่นเดียวกับการผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งที่ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การผลิตยางพาราแปรรูปชะลอลงตามความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ชะะลอตัว ด้านถุงมือยางยังหดตัวต่อเนื่อง 

 

การท่องเที่ยว ปรับดีขึ้นเล็กน้อย

ตามนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาต่อเนื่อง หลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะกลุ่มมาเลเซีย ยุโรป และอินเดีย ด้านนักท่องเที่ยวไทยแผ่วลงบ้างจากที่เร่งไปในเดือนก่อนที่มีช่วงวันหยุดยาว 

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

แม้หมวดบริการยังขยายตัวดีเช่นเดียวกับยานยนต์ ตามการส่งมอบและความต้องการรถที่มีต่อเนื่อง แต่หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคชะลอลงตามรายได้เกษตรกรที่ชะลอและค่าครองชีพที่ยังสูง

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวมากขึ้น

ตามยอดจดทะเบียนยานยนต์เชิงพาณิชย์ และการลงทุนภาคก่อสร้าง โดยยอดขายปูนซิเมนต์และพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างยังขยายตัวดี โดยเฉพาะในกลุ่มที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัว

ตามการส่งออกยางพาราแปรรูปและปาล์มน้ำมัน ที่กลับมาหดตัว ขณะที่การนำเข้ากลับมาขยายตัว

 

อัตราเงินเฟ้อ ทรงตัว แม้ราคาพลังงานชะลอลง แต่ราคาอาหารสดปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง

 

ตลาดแรงงาน ทยอยฟื้นตัว ตามจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (ม.33) ที่ทยอยปรับดีขึ้นต่อเนื่อง

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 กันยายน 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
โทรศัพท์ : 0 7443 4890 
E-mail : FinancialEconomic1-SRO@bot.or.th

เอกสารประกอบการแถลงข่าวทั้งหมด