ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้

28 กุมภาพันธ์ 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ เดือนมกราคม 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคใต้ ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน
  • ตามการผลิตและการลงทุนภาคเอกชนที่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องจากอุปสงค์ต่างประเทศที่ปรับดีขึ้น
  • ภาคการท่องเที่ยวปรับดีขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศ
  • ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนยังไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนมากนัก เนื่องจากการระบาดยังไม่เป็นวงกว้าง แต่ระยะถัดไปอาจมีความเสี่ยงมากขึ้น

รายได้เกษตรกร กลับมาขยายตัว

จากทั้งด้านราคาและผลผลิตที่ปรับดีขึ้นในทุกสินค้า โดยเฉพาะปาล์มน้ำมันที่ราคาเร่งขึ้นมากจากอุปสงค์ที่ดีต่อเนื่อง ประกอบกับมีการแข่งขันรับซื้อ และสต็อกที่ยังอยู่ในระดับต่ำ

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามการผลิตยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูปที่ขยายตัวมากขึ้น ตามความต้องการที่มีต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดจีน ขณะที่การผลิตน้ำมันปาล์มดิบยังขยายตัวสูง ตามวัตถุดิบเข้าโรงงาน และความต้องการใช้ในประเทศที่อยู่ในระดับดี

 

การท่องเที่ยว หดตัวน้อยลง

โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับดีขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศ ขณะที่การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโอมิครอนไม่มากนัก

 

การอุปโภคบริโภค กลับมาขยายตัว

ตามการใช้จ่ายหมวดบริการที่ปรับดีขึ้น และหมวดยานยนต์ยังขยายตัวได้ ขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคได้รับผลกระทบจากการระบาดของโอมิครอนไม่มากนัก

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวสูง ด้านการลงทุนภาคก่อสร้างยังคงปรับดีขึ้น สะท้อนจากยอดปูนซีเมนต์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร ชะลอลง

จากการส่งออกที่กลับมาหดตัวเล็กน้อย อย่างไรก็ดีการนำเข้ายังขยายตัวได้ โดยเฉพาะสินค้าทุน

 

อัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้น ตามราคาพลังงานและอาหารสด เป็นสำคัญ

 

ตลาดแรงงาน ดีขึ้นเล็กน้อย ตามจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) ที่ทยอยเพิ่มขึ้น แต่ยังมีความเปราะบาง

 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
28 กุมภาพันธ์ 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
โทรศัพท์ : 0 7443 4890 
E-mail : FinancialEconomic1-SRO@bot.or.th

เอกสารประกอบการแถลงข่าวทั้งหมด