ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้

27 กรกฎาคม 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ เดือนมิถุนายน 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคใต้ ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน
  • ตามภาคการท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทยที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการอุปโภคบริโภค โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวและรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวดี แม้มีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น
  • ด้านการผลิตขยายตัวมากขึ้น ตามความต้องการของคู่ค้าที่ดีขึ้น
  • ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนชะลอลงทั้งการลงทุนด้านเครื่องจักรและการก่อสร้าง

รายได้เกษตรกร ขยายตัวมากขึ้น

จากด้านราคาที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะยางพาราตามความต้องการที่มีต่อเนื่อง ขณะที่ผลผลิตโลกลดลง ด้านผลผลิตหดตัวน้อยลงโดยเฉพาะยางพารา ตามสภาพอากาศที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับผลผลิตปาล์มและกุ้งที่ปรับดีขึ้น

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวมากขึ้น

ตามการผลิตเกือบทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะยางพาราแปรรูปซึ่งขยายตัวได้ในหลายตลาด อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สหรัฐ และยุโรป ขณะที่การผลิตอาหารทะเลและถุงมือยางขยายตัวตาม ความต้องการของคู่ค้า และผลของฐานต่ำปีก่อน

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง

โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังยกเลิกการกักตัวของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ ด้านนักท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวตามความต้องการท่องเที่ยวที่มีต่อเนื่อง

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวต่อเนื่อง

จากหมวดบริการตามการท่องเที่ยวของคนไทยที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง และสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้อานิสงส์จากรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวดี แม้มีแรงกดดันจากค่าครองชีพสูงขึ้น ด้านยานยนต์ยังขยายตัวดี

 

การลงทุนภาคเอกชน ชะลอลง

ตามการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนภาคก่อสร้าง

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร กลับมาขยายตัว

จากการส่งออกที่กลับมาขยายตัวสูง โดยเฉพาะกลุ่มยางพาราแปรรูปและน้ำมันปาล์มดิบ

 

อัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้น ตามราคาพลังงานและอาหารเป็นสำคัญ

 

ตลาดแรงงาน มีทิศทางดีขึ้น ตามจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (ม.33) ที่ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ขอรับสิทธิ์ประโยชน์ ว่างงาน (ม.38) ลดลง

 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
27 กรกฎาคม 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
โทรศัพท์ : 0 7443 4890 
E-mail : FinancialEconomic1-SRO@bot.or.th

เอกสารประกอบการแถลงข่าวทั้งหมด