ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้

02 กุมภาพันธ์ 2567

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2566

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาส 4 ปี 2566 ขยายตัวจากไตรมาสก่อน 
  • ตามการอุปโภคบริโภคที่ปรับดีขึ้น อานิสงส์จากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อการจ้างงานและรายได้แรงงาน ประกอบกับได้แรงหนุนจากรายได้เกษตรกรที่หดตัวน้อยลงจากด้านราคา 
  • การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว ขณะที่การผลิตและส่งออกหดตัวน้อยลง ตามอุปสงค์คู่ค้าและวัตถุดิบที่ปรับดีขึ้น

รายได้เกษตรกร หดตัวน้อยลง

จากด้านราคาที่ขยายตัวจากทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมันเนื่องจากผลผลิตลดลง ประกอบกับความต้องการยางพาราปรับดีขึ้น สำหรับด้านผลผลิตหดตัวจากทุกสินค้า โดยเฉพาะปาล์มน้ำมันและทุเรียนซึ่งมีผลผลิตนอกฤดูกาลน้อยกว่าปีก่อน

 

ภาคอุตสาหกรรม หดตัวน้อยลง

ตามอุปสงค์คู่ค้าเพื่อผลิตสินค้ารองรับเทศกาลปลายปี ทำให้การผลิตอาหารทะเลแช่เย็นฯ กลับมาขยายตัวตามการบริโภคในสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับอาหารทะเลกระป๋องที่หดตัวน้อยลง สำหรับการผลิตยางพาราแปรรูปหดตัวน้อยลงจากยางแท่งที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ด้านไม้ยางพาราแปรรูปและถุงมือยางขยายตัวต่อเนื่อง

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทยที่เพิ่มขึ้น โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัว ตามการฟื้นตัวของเที่ยวบินระหว่างประเทศและเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักที่เพิ่มขึ้นคือยุโรป สำหรับนักท่องเที่ยวไทยขยายตัวต่อเนื่อง อานิสงส์วันหยุดยาวและการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาล

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวต่อเนื่อง

ปัจจัยหนุนจากการจ้างงานและรายได้ภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับรายได้เกษตรกรปรับดีขึ้น ทำให้การใช้จ่ายหมวดบริการ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้ากึ่งคงทนเพิ่มขึ้น ประกอบกับได้อานิสงส์จากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐ ส่งผลดีต่อการบริโภคหมวดเชื้อเพลิง

 

การลงทุนภาคเอกชน กลับมาขยายตัว

ตามการลงทุนก่อสร้าง สะท้อนจากพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมและที่อยู่อาศัยขยายตัวต่อเนื่อง ด้านการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับดีขึ้น ตามมูลค่าการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อการผลิตที่กลับมาขยายตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตไม้ยางพาราแปรรูป

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร การส่งออกหดตัวน้อยลง

การส่งออก หดตัวน้อยลงตามการส่งออกไปตลาดจีนและสหรัฐฯ จากการส่งออกอาหารทะเลแปรรูป และยางแท่งที่ปรับดีขึ้น การนำเข้า กลับมาขยายตัวตามการลงทุน สะท้อนจากการนำเข้าสินค้ามาตรวัด คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง ในหมวดพลังงาน ผลจากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐ และหมวดอาหารสด จากปัจจัยด้านอุปทาน

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามการฟื้นตัวของภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตน ม.33 ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยว อาทิ ภูเก็ต กระบี่ และเกาะสมุย สอดคล้องกับจำนวนผู้ขอรับสิทธิ์ประโยชน์ว่างงาน (ม.38) ที่ลดลง

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
2 กุมภาพันธ์ 2567

 

รับชมการแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2566

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
โทรศัพท์ : 0 7443 4890 
E-mail : FinancialEconomic1-SRO@bot.or.th