ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้

30 พฤศจิกายน 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ เดือนตุลาคม 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคใต้ เดือนตุลาคม 2565 ขยายตัวจากเดือนก่อน
  • ตามภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลดีต่อการอุปโภคบริโภค
  • อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยกดดันจากรายได้เกษตรกรที่ยังหดตัวและค่าครองชีพที่สูง สำหรับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวชะลอลงตามความต้องการของประเทศคู่ค้า

รายได้เกษตรกร หดตัวต่อเนื่อง

จากด้านราคาที่หดตัวจากทั้งราคาปาล์มที่หดตัว ตามทิศทางราคาตลาดโลก และราคายางพาราหดตัวจากความต้องการที่เริ่มชะลอลง ขณะที่ด้านผลผลิตปรับดีขึ้น โดยเฉพาะทุเรียนนอกฤดูกาล

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวชะลอลง

ตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

โดยอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปและกระป๋องชะลอลง ยางพาราแปรรูปกลับมาหดตัวเล็กน้อย ถุงมือยางหดตัวต่อเนื่อง ขณะที่น้ำมันปาล์มดิบขยายตัวตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาต่อเนื่อง จากการเพิ่มไฟลท์บินระหว่างประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ ตุรกี และรัสเซีย ด้านนักท่องเที่ยวไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี จากอานิสงส์จากวันหยุดยาวและการใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันในเดือนสุดท้าย

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและกึ่งคงทน ผลดีจากรายได้ภาคการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้น ด้านการใช้จ่ายหมวดบริการยังอยู่ในเกณฑ์ดี จากอานิสงส์วันหยุดยาว อย่างไรก็ตาม หมวดยานยนต์ชะลอลง

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามการลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ขยายตัว ขณะที่การลงทุนเครื่องจักรชะลอลงจากการนำเข้าเครื่องจักรการผลิตยางลดลงหลังเร่งไปช่วงก่อน ขณะที่ยอดจดทะเบียนรถเชิงพาณิชย์ยังขยายตัวได้

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัวต่อเนื่อง

มูลค่าการส่งออกลดลงจากยางแปรรูป ถุงมือยาง และไม้ยางขณะที่มูลค่าการนำเข้าลดลงทุกหมวด

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง ตามราคาพลังงานและอาหารสดที่ชะลอลง

 

ตลาดแรงงาน ฟื้นตัวดีขึ้น ตามจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เพิ่มขึ้น และผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงาน ( ม.38 ) ลดลง

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 พฤศจิกายน 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
โทรศัพท์ : 0 7443 4890 
E-mail : FinancialEconomic1-SRO@bot.or.th

เอกสารประกอบการแถลงข่าวทั้งหมด