ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้

31 สิงหาคม 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ เดือนกรกฎาคม 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคใต้ เดือนกรกฎาคม 2565 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน
  • ตามรายได้ภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทย ส่งผลให้การอุปโภคบริโภคขยายตัวต่อเนื่อง
  • อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนชะลอลงบ้างหลังจากเร่งไปมากในช่วงก่อน ด้านการผลิตและส่งออกชะลอลง ตามความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ชะลอลง โดยเฉพาะจีนและสหรัฐฯ

รายได้เกษตรกร ชะลอลง

จากด้านผลผลิตที่กลับมาหดตัว โดยเฉพาะทุเรียน ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ขณะที่ด้านราคาชะลอลงจากปาล์มน้ำมัน ตามมาตรการลดภาษีส่งออกเพื่อเร่งระบายสต็อกของอินโดนีเซีย 

 

ภาคอุตสาหกรรม ชะลอลง

ตามการผลิตไม้ยางพาราที่กลับมาหดตัวสูงจาก ประเทศในตะวันออกกลางที่ติดปัญหาด้านการส่งออก เช่นเดียวกับการผลิตถุงมือยางที่กลับมาหดตัวจากอุปสงค์คู่ค้าที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การผลิตยางพาราแปรรูปยังขยายตัวได้

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังยกเลิกการลงทะเบียน Thailand pass ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 ด้านนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จากวันหยุดยาว และโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวต่อเนื่อง

จากหมวดบริการตามการท่องเที่ยวของคนไทยที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง และสินค้าอุปโภคบริโภคที่ยังขยายตัวดีแม้มีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูง ด้านยานยนต์ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ 

 

การลงทุนภาคเอกชน ชะลอลง

ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ภาคการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยาง ด้านการลงทุนภาคก่อสร้างทรงตัว 

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร ชะลอลง

ตามการส่งออกที่ชะลอลงมาก โดยเฉพาะกลุ่มไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ขณะที่การนำเข้ากลับมาหดตัว

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง  ตามราคาพลังงานที่ลดลงเป็นสำคัญ ขณะที่ราคาอาหารปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง

 

ตลาดแรงงาน ทยอยฟื้นตัว ตามจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ( ม.33 ) ที่ใกล้เคียงเดือนก่อน ขณะที่ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงาน ( ม.38 ) ลดลง

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 สิงหาคม 2565

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
โทรศัพท์ : 0 7443 4890 
E-mail : FinancialEconomic1-SRO@bot.or.th

เอกสารประกอบการแถลงข่าวทั้งหมด