ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้

02 สิงหาคม 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาส 2 ปี 2565 ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน  
  • ตามการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทย
  • เช่นเดียวกับการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและรายได้เกษตรกรที่ยังขยายตัวได้ แม้มีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูง
  • ด้านการลงทุนภาคเอกชนและการผลิตชะลอลง ส่วนหนึ่งจากผลนโยบาย Zero-COVID และสงครามรัสเซีย-ยูเครน

รายได้เกษตรกร ยังขยายตัวได้

จากด้านราคาที่ขยายตัวมากขึ้นจากปาล์มน้ำมันและยางพารา จากปัจจัยผลผลิตในตลาดโลกที่ตึงตัว อย่างไรก็ตาม ด้านผลผลิตกลับมาหดตัว โดยเฉพาะปาล์มน้ำมันและกุ้ง จากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย

 

ภาคอุตสาหกรรม ชะลอลง

ตามการผลิตในหมวดน้ำมันปาล์มดิบที่กลับมาหดตัวสูง จากผลผลิตปาล์มเข้าโรงงานที่ชะลอลง นอกจากนี้ การผลิตส่วนหนึ่งได้รับผลจาก Zero-COVID ของจีน โดยเฉพาะไม้ยางพารา

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวมากขึ้น

โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นตามการผ่อน คลายมาตรการเข้าประเทศ ด้านนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น จากอานิสงส์วันหยุดยาวและโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

 

การอุปโภคบริโภค กลับมาขยายตัว

ตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและรายได้เกษตรกรที่ยังขยายตัวดี ทำให้การใช้จ่ายหมวดบริการ สินค้าอุปโภคบริโภค และยานยนต์ปรับดีขึ้น แต่ยังมีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

 

การลงทุนภาคเอกชน ชะลอลง

ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ภาคการผลิต และการลงทุนภาคก่อสร้าง สะท้อนจากยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์และเครื่องจักรในภาคก่อสร้างที่ชะลอลง

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร กลับมาขยายตัว

ตามการส่งออก โดยเฉพาะยางพาราแปรรูป ขณะที่การนำเข้ากลับมาหดตัวเล็กน้อยจากสินค้าวัตถุดิบ

 

อัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้น ตามราคาพลังงานและอาหารเป็นสำคัญ

 

ตลาดแรงงาน มีทิศทางดีขึ้น ตามจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (ม.33) ที่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีความเปราะบาง

 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
2 สิงหาคม 2565

 

รับชมการแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
โทรศัพท์ : 0 7443 4890 
E-mail : FinancialEconomic1-SRO@bot.or.th