ธปท. มุ่งมั่นในการสื่อสารเหตุผลในการตัดสินนโยบายการเงิน ตลอดจนการประเมินภาวะเศรษฐกิจและการเงินในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะการสื่อสารกับกลุ่มนักวิเคราะห์ที่ติดตามเศรษฐกิจและนโยบายการเงินในเชิงลึก ซึ่งจะเป็นผู้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป ธปท. จึงจัดงาน Monetary Policy Forum ขึ้น โดยเชิญนักวิเคราะห์มารับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายการเงินและเศรษฐกิจไตรมาสละครั้ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบาย นักวิเคราะห์ในภาคเอกชน นักวิชาการ ตลอดจนภาคประชาชนทั่วไปที่สนใจด้วย

 

เอกสารประกอบ

Monetary Policy Forum 2/2567

เผยแพร่ 26 มิ.ย. 2567


[ เอกสารในรูปแบบ PDF ]

เอกสารประกอบ Monetary Policy Forum ที่ผ่านมา

 • Monetary Policy Forum 1/2567

 • Monetary Policy Forum 4/2566

 • Monetary Policy Forum 3/2566

 • Monetary Policy Forum 2/2566

 • Monetary Policy Forum 1/2566

 • เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ 19 ธันวาคม 2565

 • เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ 17 ตุลาคม 2565

 • เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ 27 มิถุนายน 2565

 • เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ 18 เมษายน 2565

 • เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ 10 มกราคม 2565

 • เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ 18 ตลุาคม 2564

 • เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ 12 กรกฎาคม 2564

 • เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ 9 เมษายน 2564

หนายเหตุ ก่อน Monetary Policy Forum ครั้งแรกเมื่อวันที 12 เมษายน 2566 ธปท. ได้จัดการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ที่มีบทบาทคล้ายเคียงกัน