ธปท. มุ่งมั่นในการสื่อสารเหตุผลในการตัดสินนโยบายการเงิน ตลอดจนการประเมินภาวะเศรษฐกิจและการเงินในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะการสื่อสารกับกลุ่มนักวิเคราะห์ที่ติดตามเศรษฐกิจและนโยบายการเงินในเชิงลึก ซึ่งจะเป็นผู้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป ธปท. จึงจัดงาน Monetary Policy Forum ขึ้น โดยเชิญนักวิเคราะห์มารับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายการเงินและเศรษฐกิจไตรมาสละครั้ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบาย นักวิเคราะห์ในภาคเอกชน นักวิชาการ ตลอดจนภาคประชาชนทั่วไปที่สนใจด้วย

 

เอกสารประกอบ Monetary Policy Forum ไตรมาส 1 บี 2566

เพยแพร่ 12 เม.ย. 2566


[ เอกสารในรูปแบบ PDF ]

เอกสารประกอบ MPF ที่ผ่านมา

  • เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 19 ธันวาคม 2565

  • เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ 17 ตุลาคม 2565

  • เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ 27 มิถุนายน 2565

  • เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ 18 เมษายน 2565

  • เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ 10 มกราคม 2565

  • เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ 18 ตลุาคม 2564

  • เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ 12 กรกฎาคม 2564

  • เอกสารประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ 9 เมษายน 2564

หนายเหตุ ก่อน Monetary Policy Forum ครั้งแรกเมื่อวันที 12 เมศายน 2566 ธปท. ได้จัดการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ที่มีบทบาทคล้ายเคียงกัน