คู่มือการขออนุญาตสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

(คู่มือสำหรับประชาชน)

ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

คู่มือการขออนุญาตสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

กลับหน้าหลัก

 • 02-0001 การขอความเห็นชอบการแต่งตั้ง แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือขอผ่อนผันจำนวนกรรมการอิสระไม่เพียงพอกรณีที่มีข้อจำกัดตามที่กฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

 • 1) ตัวอย่างแบบหนังสือขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจใน การจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 2) ตัวอย่างแบบประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบ

 • 3) ตัวอย่างแบบรับทราบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

 • 4) ตัวอย่างแบบรายงานการเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 5) ตัวอย่าง Company Testifying Form

 • 6) ตัวอย่าง E-mail การขอหารือและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

 • 02-0002 การขอหารือในหลักการการออกตราสารทางการเงินเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 1) ตัวอย่างตารางสรุป Term Sheet กรณีตราสารเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น Hybrid Tier 1

 • 2) ตัวอย่างตารางสรุป Term Sheet กรณีตราสารเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่เป็น Hybrid Debt Capital instrument

 • 3) ตัวอย่างตารางสรุป Term Sheet กรณีตราสารเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่เป็น Subordinated Debt

 • 02-0003 การขออนุญาตนับเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 1) ตัวอย่างตารางสรุป Term Sheet กรณีตราสารเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น Hybrid Tier 1

 • 2) ตัวอย่างตารางสรุป Term Sheet กรณีตราสารเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่เป็น Hybrid Debt Capital instrument

 • 3) ตัวอย่างตารางสรุป Term Sheet กรณีตราสารเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่เป็น Subordinated Debt

 • 02-0004 การขออนุญาตจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือตราสาร Hybrid Tier 1 ในปีที่ไม่มีผลกำไร

 • 02-0005 การขอผ่อนผันการหักเงินลงทุนในสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นออกจากเงินกองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กรณีมีเหตุจำเป็นต้องแก้ไขฐานะการดำเนินการ หรือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น

 • 02-0006 การขอความเห็นชอบไถ่ถอนหรือซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 02-0007 การขออนุญาตและแจ้งนับมูลค่าส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

 • 1) แบบตารางการคํานวณมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากที่ดิน

 • 2) แบบตารางการคำนวณมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากสิ่งปลูกสร้าง

 • 3) แบบตารางการคำนวณมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากห้องชุดในอาคารชุด

 • 4) แบบตารางการนับมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และห้องชุดในอาคารชุดเข้าเป็นเงินกองทุน ชั้นที่ 2

 • 02-0008 การแจ้งการบันทึกรายการด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option : FVO) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 02-0009 การขอหารือใช้อันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (ECAIs) นอกเหนือจากรายชื่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 02-0010 การแจ้งหรือขออนุญาตเปลี่ยนวิธีการคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต และการขออนุญาตเปลี่ยนวิธีการคำนวณการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยหลักประกันทางการเงิน (Credit Risk Mitigation) จากวิธี Comprehensive เป็นวิธี Simple ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 1) แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต

 • 2) แบบประเมินความพร้อมในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

 • 02-0011 การขออนุญาตเปลี่ยนวิธีกำหนดน้ำหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ธุรกิจจากการใช้น้ำหนักความเสี่ยง (Credit Rating) จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (ECAIs) เป็นการใช้น้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 100

 • 1) รายละเอียดลูกหนี้ธุรกิจเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 02-0012 การขออนุญาตปรับลดความเสี่ยง โดยข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงสำหรับสินทรัพย์ที่มีการแบ่งเป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนมีความเสี่ยงในระดับที่ต่างกัน (Tranched Cover) ในการคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 02-0013 การขอหารือกรณีสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะกำหนดน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 0 สำหรับคู่สัญญาต่างประเทศในการทำธุรกรรม Repo-style transaction ซึ่งจะกำหนดให้เป็น Core market participant

 • 02-0014 การแจ้งความประสงค์จะทำธุรกรรมเพื่อการค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 02-0015 การขอหารือกรณีสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีข้อสงสัยในการประเมินปริมาณธุรกรรมอนุพันธ์ที่มีความซับซ้อนมากในบัญชีเพื่อการค้า เป็นรายกรณี

 • 02-0016 การขอหารือเกี่ยวกับตราสารในบัญชีเพื่อการค้าที่ต้องนำมาคำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาดของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 02-0017 การขออนุญาตยกเลิกการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านตลาด กรณีมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้าต่ำกว่าระดับที่มีนัยสำคัญ

 • 02-0018 การขออนุญาตไม่นับรวมสินทรัพย์เงินตราต่างประเทศบางรายการในการคำนวณฐานะเงินตราต่างประเทศ

 • 02-0019 การขออนุญาตใช้วิธี Duration Method ในการคำนวณเงินกองทุนสำหรับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในการคำนวนเงินกองทุนเพื่อรองรับ General Market Risk

 • 02-0020 การแจ้งแหล่งข้อมูลของอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าฐานะเงินตราต่างประเทศแต่ละสกุลเป็นดอลลาร์สหรัฐของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 02-0021 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลของอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าฐานะเงินตราต่างประเทศแต่ละสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 02-0022 การขออนุญาตใช้วิธี Delta Plus Method ในการคำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาดสำหรับธุรกรรม Option ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 02-0023 การขออนุญาตใช้วิธี Contingent Loss Method ในการคำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด สำหรับธุรกรรม Option ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 02-0024 การขออนุญาตใช้วิธี SA-OR หรือ ASA ในการคำนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฎิบัติการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 1) แบบประเมินความพร้อมของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ำที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทยกำหนดสำหรับการคำนวณมูลคาเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยวิธีSA-OR และวิธีASA

 • 02-0025 การขออนุญาตกรณีสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในการคำนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ

 • 1) แบบรายการที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ก่าหนดในการค่านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ

 • 02-0026 การขอความเห็นชอบการเลือกใช้ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 02-0027 การขอความเห็นชอบการใช้ผู้ประเมินราคาภายนอกที่นอกเหนือจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในการประเมินราคาหลักประกัน และอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการชำระหนี้ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 02-0028 การขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การเลือกใช้ผู้ประเมินราคาภายนอกหรือผู้ประเมินราคาภายในของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 02-0029 การขอความเห็นชอบ กรณีสถาบันการเงินเฉพาะกิจกำหนดมาตรฐานการประเมินราคาแตกต่างจากแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 02-0030 การขอหารือแนวทางการจัดชั้นของลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กรณีเป็นสินเชื่อเกษตรกรที่มีการจ่ายชำระเงินตามฤดูกาลที่มีระยะเวลายาวกว่าสินเชื่อปกติ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 02-0031 การขออนุญาตนำมูลค่าของหลักประกันประเภทอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้ก่อนการกันเงินสำรอง

 • 02-0032 การขอหารือกรณีสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในลักษณะกลุ่มหรือลักษณะอื่นใดที่มีการดำเนินการที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 • 02-0033 การขอผ่อนผันการกำกับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 1) แบบคำขอผ่อนผันการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ ตามมาตรา 120/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 • 02-0034 การขอผ่อนผันการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 02-0035 การขออนุญาตให้บริการสำหรับการประกอบการนอกสถานที่นอกเหนือจากที่อนุญาตเป็นการทั่วไปของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 1) ตัวอย่างแบบประเมินผลกระทบด้านระบบสารสนเทศ

 • 02-0036 การแจ้งเปลี่ยนแปลงการให้บริการสำหรับการประกอบกิจการนอกสถานที่ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายหลังจากที่เคยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

 • 02-0037 การขออนุญาตเพื่อใช้บริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 1) ตารางสรุปกรอบการอนุญาต หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มงาน และตัวอย่างงานในแต่ละกลุ่มงาน

 • 2) ตัวอย่างแบบฟอร์มการใช้บริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ

 • 3) ตัวอย่างแบบประเมินผลกระทบด้านระบบสารสนเทศ

 • 02-0038 การขออนุญาตดำเนินการเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 02-0039 การขออนุญาตดำเนินการเปิดบัญชีรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชนนอกเหนือจากที่อนุญาตเป็นการทั่วไปของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 1) ตัวอย่างรายละเอียดการให้บริการเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 2) ตัวอย่างแบบประเมินผลกระทบด้านระบบสารสนเทศ

 • 02-0040 การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามกระบวนการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าในกรณีการเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 02-0041 การขออนุญาตให้บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์และช่องทางดิจิทัล นอกเหนือจากที่อนุญาตเป็นการทั่วไปของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 1) ตัวอย่างแบบประเมินผลกระทบด้านระบบสารสนเทศ

 • 02-0042 การแจ้งเพิ่ม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายหลังจากที่เคยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

 • 02-0043 การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์และช่องทางดิจิทัลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

กลับหน้าหลัก

คู่มือการใช้งานระบบงานอื่น ๆ

กลับหน้าหลัก

 • 1. คู่มือการจัดการสิทธิ์

 • 2. คู่มือการจัดทำคำขอ

 • 1. คู่มือการใช้งานระบบงานยื่นคำขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการจัดการ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 2. คู่มือการใช้งานระบบงานแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจในการจัดการ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

กลับหน้าหลัก