คู่มือการขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (คู่มือสำหรับประชาชน)

 • คู่มือสำหรับประชาชนสำหรับงานพิจารณาคำขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

 • คู่มือสำหรับประชาชนของบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

 • หนังสือแสดงความตกลงขอใช้บริการระบบงานพิจารณาคำขอและการรายงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

 • คู่มือการสมัครบริการยื่นคำขออนุญาต ECARS - กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

 • การยื่นขออนุญาตและส่งรายงานข้อมูลตามระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และมาตรการป้องปรามทางอิเล็กทรอนิกส์ (ECARS) ผ่านระบบ BOT SecureNET

 • การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต

 • การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับอนุญาตของบุคคลรับอนุญาต

 • การยื่นคำร้องขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต

 • การยื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจนอกสำนักงานของตนเป็นการชั่วคราวของบุคคลรับอนุญาต

 • การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

 • การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับอนุญาตของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

 • การยื่นคำร้องขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

 • การยื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจนอกสถานที่ประกอบธุรกิจของตนเป็นการชั่วคราวของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

 • การยื่นคำร้องขอใช้บริการจากภายนอก การรับจ้างช่วงงานต่อ และแต่งตั้งตัวแทน ของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

 • การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน

 • การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับใบอนุญาตของศูนย์บริหารเงิน

 • การยื่นคำร้องขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน

 • การยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน

 • การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

 • การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับอนุญาตของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

 • การยื่นคำร้องขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

 • การยื่นหนังสือขอย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราวของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

 • การยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

 • การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

 • การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

 • การยื่นคำร้องขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

 • การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (FX E-money)

 • การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (FX E-money)

 • การยื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจนอกสถานที่ประกอบธุรกิจของตนเป็นการชั่วคราวของผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (FX E-money)

 • การยื่นคำร้องขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (FX E-money)

 • การยื่นหนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (FX E-money)

 • การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาต

 • การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับอนุญาตของบริษัทรับอนุญาต

 • การยื่นคำร้องขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาต