คู่มือการขออนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับและบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ (คู่มือสำหรับประชาชน)

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำคู่มือการขออนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับและบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบธุรกิจและประชาชน เข้ามาศึกษาและสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาการขออนุญาต ขอความเห็นชอบ และแจ้งเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด คู่มือดังกล่าวได้ link ประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายการเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการยื่นคำขอไว้ด้วยแล้ว 

คู่มือการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

 • 05-10101 การขออนุญาตการประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ – การให้บริการระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างผู้ใช้บริการของระบบ

 • 05-10102 การขออนุญาตการประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ – การให้บริการระบบเครือข่ายบัตร

 • 05-10103 การขออนุญาตการประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ – การให้บริการระบบการชำระดุล

 • 05-10101 Application for a license to undertake a designated payment systems business - Inter-institution fund transfer system service

 • 05-10102 Application for a license to undertake a designated payment systems business – Payment card network service

 • 05-10103 Application for a license to undertake a designated payment systems business - Settlement system service

 • 05-10201 การขออนุญาตการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ – การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม

 • 05-10202 การขออนุญาตการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ – การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์

 • 05-10203 การขออนุญาตการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ – การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 • 05-10204 การขออนุญาตการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ – การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 • 05-10205 การขอขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ – การให้บริการการชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่นำนวัตกรรมซึ่งนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เฉพาะในวงจำกัด

 • 05-10206 การขอขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ – การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์

 • 05-10201 Application for a license to undertake a designated payment services business – Provision of credit card, debit card or ATM card service

 • 05-10202 Application for a license to undertake a designated payment services business – Provision of electronic money service

 • 05-10203 Application for a license to undertake a designated payment services business – Provision of a service of receiving electronic payment

 • 05-10204 Application for a license to undertake a designated payment services business – Provision of a service of transferring money by electronic means

 • 05-10205 Application for registration as a designated payment services business – Provision of e-Payment service involved with new technology innovation and in the testing process under the Bank of Thailand Regulatory Sandbox

 • 05-10206 Application for registration as a designated payment services business – Provision of electronic money service

 • 05-10301 การขอรับใบแทน กรณีที่ใบขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดเสียหายในสาระสำคัญ

 • 05-10302 การขอรับใบแทน กรณีที่ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินหรือบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดเสียหายในสาระสำคัญ

 • 05-10401 การขออนุญาตลดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว สำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10402 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมกิจการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

 • 05-10403 การขออนุญาตเพิ่มบริการใหม่ หรือยกเลิกบริการเดิมที่ได้รับอนุญาตไว้ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10404 การขออนุญาตย้ายสำนักงานใหญ่ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10405 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการให้บริการซึ่งแตกต่างจากที่ได้รับอนุญาตไว้ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10406 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศอย่างมีสาระสำคัญ หรือมีผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบให้บริการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10407 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล สำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10408 การแจ้งกรณีหยุดให้บริการชั่วคราวอันเกิดจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้า สำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10409 การขออนุญาตขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10410 การแจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติ และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมและการออกจากระบบ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างผู้ใช้บริการของระบบ

 • 05-10411 การแจ้งเปลี่ยนแปลงมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชำระดุล ซึ่งแตกต่างจากที่ได้รับอนุญาตไว้ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างผู้ใช้บริการของระบบ

 • 05-10412 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและวิธีปฏิบัติเพื่อรองรับ กรณีที่ผู้ใช้บริการของระบบรายใดรายหนึ่งไม่สามารถชำระดุลได้ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างผู้ใช้บริการของระบบ

 • 05-10413 การขออนุญาตย้ายสำนักงานสาขาหรือสำนักงานผู้แทนในประเทศไทย สำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบเครือข่ายบัตรที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

 • 05-10414 การขออนุญาตผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10415 การขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10416 การแจ้งข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10417 การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการของผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10501 การขออนุญาตลดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10502 การขออนุญาตย้ายสำนักงานใหญ่ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10503 การแจ้งการเพิ่ม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการให้บริการแตกต่างจากที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนไว้ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10504 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศอย่างมีสาระสำคัญ หรือมีผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบให้บริการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10505 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10506 การแจ้งกรณีหยุดให้บริการชั่วคราวอันเกิดจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้า สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10507 การแจ้งการดำเนินการเพื่อให้บริการการชำระเงินภายใต้การกำกับแก่ผู้ให้บริการจากต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาให้บริการข้ามพรมแดนในประเทศไทย สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับที่ได้รับอนุญาต

 • 05-10508 การขออนุญาตดำเนินการเพื่อให้บริการการชำระเงินภายใต้การกำกับแก่ผู้ให้บริการจากต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาให้บริการข้ามพรมแดนในประเทศไทย สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับที่ได้รับขึ้นทะเบียน

 • 05-10509 การขออนุญาตขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10510 การขออนุญาตผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10511 การขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับที่ได้รับอนุญาต

 • 05-10512 การขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับที่ได้รับขึ้นทะเบียน

 • 05-10513 การแจ้งข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10514 การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการของผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10601 การขออนุญาตประกอบธุรกิจอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การกำกับ

 • 05-10602 การขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมกิจการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การกำกับ

 • 05-10603 การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้าน สำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับหรือผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10604 การขออนุญาตแต่งตั้งตัวแทนหรือมีตัวแทนช่วงที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากที่กำหนดตามประกาศกำหนด สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10605 การขออนุญาตใช้บริการจากผู้ใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลอื่นด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบัตรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ

 • 05-10606 การขออนุญาตผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) สำหรับผู้ให้บริการระบบการชำระเงินที่มีความสำคัญ ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับและผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

 • 05-10607 การแจ้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงระบบหรือเทคโนโลยีที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารเทศ (IT Risk) สำหรับผู้ให้บริการระบบการชำระเงินที่มีความสำคัญ