คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือประชาชน : งานพันธบัตร

 • 04-01 การขอจัดการมรดกพันธบัตร

 • 04-02 การถอนหลักประกันตราสารหนี้โดยผู้รับหลักประกัน กรณีไม่ประสงค์ให้ ธปท.บันทึกข้อความแสดงการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันในใบตราสาร

 • 04-03 การถอนหลักประกันตราสารหนี้โดยผู้ให้หลักประกัน กรณีประสงค์ให้ ธปท. บันทึกข้อความแสดงการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันในใบตราสาร

 • 04-04 การใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันกรณีประสงค์ให้ ธปท.บันทึกข้อความแสดงการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันในใบตราสาร

 • 04-05 การใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน กรณีไม่ประสงค์ให้ ธปท. บันทึกข้อความแสดงการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันในใบตราสาร

 • 04-06 การเปลี่ยนแปลงชื่อในใบพันธบัตร กรณีนิติบุคคล

 • 04-07 การเปลี่ยนแปลงชื่อในใบพันธบัตร กรณีบุคคลธรรมดา

 • 04-08 การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ กรณีผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลและผู้พิทักษ์

 • 04-09 การเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ บัญชีรับดอกเบี้ย กรณีบุคคลธรรมดา

 • 04-10 การเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ บัญชีรับดอกเบี้ย กรณีนิติบุคคล

 • 04-11 การออกพันธบัตรใหม่แทนฉบับเดิมที่ชำรุด แบ่งแยกพันธบัตร ยุบรวมพันธบัตรรุ่นเดียวกันให้เป็นฉบับเดียวกัน กรณีนิติบุคคล

 • 04-12 การออกพันธบัตรใหม่แทนฉบับเดิ่มที่ชำรุด แบ่งแยกพันธบัตร ยุบรวมพันธบัตรรุ่นเดียวกันให้เป็นฉบับเดียวกัน กรณีบุคคลธรรมดา

 • 04-13 การออกพันธบัตรใหม่แทนฉบับที่สูญหาย กรณีนิติบุคคล

 • 04-14 การออกพันธบัตรใหม่แทนฉบับที่สูญหาย กรณีบุคคลธรรมดา

 • 04-15 การออกหนังสือรับรอง กรรมสิทธิ์พันธบัตร ใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีนิติบุคคล

 • 04-16 การออกหนังสือรับรอง กรรมสิทธิ์พันธบัตร ใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบุคคลธรรมดา

 • 04-17 การโอนกรรมสิทธิในพันธบัตร