(ISO 9001:2015)

ภาพธนบัตร

ระบบการบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015)

ขอบเขตการรับรอง การออกแบบและผลิตธนบัตร, การผลิตหมึกพิมพ์, การฝาก-ถอนธนบัตร, การเก็บรักษา, การกระจายธนบัตร, การตรวจพิสูจน์ และทำลายธนบัตร

สอบ. ได้กำหนดแนวทางและปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิตธนบัตรทุกชนิดราคา การออกใช้และการทำลาย รวมถึงการผลิตสิ่งพิมพ์มีค่าอื่น ณ สอบ. นครชัยศรี และศูนย์จัดการธนบัตรทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่กำหนดไว้

  • ระบบการบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015)

(ISO 14001:2015)

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

ขอบเขตการรับรอง การออกแบบและผลิตธนบัตร, การผลิตหมึกพิมพ์, การฝาก-ถอนธนบัตร, การเก็บรักษา, การกระจายธนบัตร, การตรวจพิสูจน์ และทำลายธนบัตร

สอบ. ได้กำหนดแนวทางและปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดวิธีการควบคุมของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ซึ่งเกิดจากการดำเนินกิจกรรมของ สอบ. อันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่โดยรอบ โดยมุ่งรักษา ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของ สอบ. ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ ณ สอบ. นครชัยศรี

ภาพธนบัตร

  • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

(ISO 45001:2018)

ภาพธนบัตร

ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)

ขอบเขตการรับรอง การออกแบบและผลิตธนบัตร, การผลิตหมึกพิมพ์, การฝาก-ถอนธนบัตร, การเก็บรักษา, การกระจายธนบัตร, การตรวจพิสูจน์ และทำลายธนบัตร

สอบ. ได้กำหนดแนวทางและปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกันอันตราย การกำจัดและลดความเสี่ยงจากการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และน่าอยู่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน ทั้งของพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่กำหนดไว้ ณ สอบ. นครชัยศรี

  • ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)

(ISO 22301:2019)

ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301:2019)

ขอบเขตการรับรอง การออกแบบและผลิตธนบัตร, การผลิตหมึกพิมพ์, การฝาก-ถอนธนบัตร, การเก็บรักษา, การกระจายธนบัตร, การตรวจพิสูจน์ และทำลายธนบัตร

สอบ. ได้กำหนดแนวทางและปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้มีความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน และภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น สอบ. ต้องสามารถปฏิบัติงานเพื่อดำรงไว้ซึ่งพันธกิจและบทบาทหน้าที่ของ สอบ. ในระดับที่ยอมรับได้ และต้องสามารถรักษาความปลอดภัยในชีวิตของพนักงานและทรัพย์สินสำคัญขององค์กร ณ สอบ. นครชัยศรี และศูนย์จัดการธนบัตรทั่วประเทศ

ภาพธนบัตร

  • ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301:2019)