1

รางวัล

​สายออกบัตรธนาคาร ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 9 ปี  (พ.ศ. 2555 – 2563 )

2

รางวัล

​สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ​ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล
1. ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
2. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
3. ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018
4. ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2019

3

รางวัล

​ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบ 17 ได้รับรางวัล The Regional Banknote Award ประเภท The Best New Banknote ในการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า (High Security Printing Asia) ประจำปี 2561 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

4

รางวัล

สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operations : TQC Plus: Operations) ประจำปี 2560 ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ​

5

รางวัล

​ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบ 16 ได้รับรางวัล The Best Regional Banknote of the Year 2015 จากการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า (High Security Printing Asia) ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558 ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย ​

6

รางวัล

สายออกบัตรธนาคาร ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2557 โดยมีแนวทางของเกณฑ์มาจากรางวัล Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันถูกนำไปประยุกต์ใช้ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

7

รางวัล

​สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ​ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ด้านสิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย TIS 18001 : 2554 / BS OHSAS 18001 : 2007 และด้านการจัดการแบบบูรณาการ IMS โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

8

รางวัล

สายออ​กบัตรธนาคาร ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ.2555-2560) และรางวัลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident  Campaign) ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี​ (พ.ศ. 2558-2560) 

9

รางวัล

สายออกบัตรธนาคารได้รับใบประกาศนียบัตร 5 S Model Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น (สสท.) ในส่วนผลิต 1-2 , ส่วนหมึกพิมพ์, ส่วนห้องมั่นคงและควบคุมคุณภาพธนบัตร

10

รางวัล

​สายออกบัตรธนาคาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการบริหารการจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารขนาดใหญ่ ในการประกวดรางวัล Asean Energy Awards 2013

11

รางวัล

​สายออกบัตรธนาคาร ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทอาคารควบคุมดีเด่น ในการประกวดรางวัล Thailand Award 20 13 ​ในวันที่ 18 กันยายน 2556

12

รางวัล

สายออกบัตรธนาคารได้รับใบประกาศนียบัตรผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ Thailand Kaizen Award ปี 2013 แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขององค์กร

13

รางวัล

สายออกบัตรธนาคาร ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสถาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556

14

รางวัล

​สายออกบัตรธนาคารได้รับใบประกาศนียบัตรผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ Thaland Kaizen Award ปี 2012 แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขององค์กร

15

รางวัล

​สายออกบัตรธนาคาร ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นปีแรก ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555

16

รางวัล

สายออกบัตรธนาคารได้รับรางวัล Bronze Award ในปี 2011 แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขององค์กร

17

รางวัล

สายออกบัตรธนาคารได้รับรางวัลธนบัตรสวยงามที่สุดในโลกประจำปี 2004 จากนิตยสาร Munzen & Papiergeld โดยธนบัตรที่ได้รับรางวัลคือ ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖