รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2557

ภาพรับรางวัล

ภาพถ้วยรางวัล

สายออกบัตรธนาคาร ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2557 โดยมีแนวทางของเกณฑ์มาจากรางวัล Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันถูกนำไปประยุกต์ใช้ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

ภาพถ้วยรางวัล

...

ภาพถ้วยรางวัล

...