รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2555

สายออกบัตรธนาคาร

     สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมผลักดัน บริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จนได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2555 (เป็นปีที่สองติดต่อกัน) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร (ดร.นพพร ประโมจนีย์) เป็นผู้รับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ภาพรางวัล