TQC Plus: Operations

ภาพการรับรางวัล

ภาพถ้วยรางวัล

​กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่​งชาติ ประกาศรายชื่อให้สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับ​รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operations : TQC Plus: Operations) ประจำปี 2560 ในวันที่ 24 มกราคม 2561

และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 คุณวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร เข้ารับรางวัลดังกล่าว จากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คุณพสุ โลหารชุน  ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ​ 

ภาพถ้วยรางวัล

สอบ. ได้รับรางวัล Thailand Quality Class มาแล้วในปี 2557 และได้นำแนวทางของเกณฑ์รางวัลฯ มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2560 ที่ผ่านมา สอบ.ได้รับรางวัล Thailand Quality Class Plus ที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการในครั้งนี้