ภาพบุคคล

ภาพถ้วยรางวัล

การรับรองด้านคุณภาพ

ISO 9001 : 2008 สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย  

สำนักงานนครชัยศรี ขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนา และการผลิตธนบัตรสิ่งพิมพ์มีค่าอื่น และหมึกพิมพ์​

...

การรับรองด้านคุณภาพ

ISO 9001 : 2008 สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย  

สำนักงานนครชัยศรี ขอบข่ายการรับ การจ่าย การตรวจนับ การเก็บรักษา การตรวจพิสูจน์ และการทำลายธนบัตรพิมพ์​

ภาพถ้วยรางวัล

...

ภาพถ้วยรางวัล

การรับรองด้านคุณภาพ

ISO 9001 : 2008 สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย  

ศูนย์จัดการธนบัตรภูมิภาค 9 ศูนย์ (เชียงใหม่, พิษณุโลก, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, หาดใหญ่, สุราษฎร์ธานี, พังงา และระยอง)

ขอบข่ายการรับ การจ่าย การตรวจนับ การเก็บรักษา การตรวจพิสูจน์ และการทำลายธนบัตรพิมพ์​

...

การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 : 2004 สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (สำนักงานนครชัยศรี) สำหรับขอบข่าย

1. การออกแบบและการพัฒนา และการผลิตธนบัตรสิ่งพิมพ์มีค่าอื่น และหมึกพิมพ์               

2. การรับ การจ่าย การตรวจนับ การเก็บรักษา การตรวจพิสูจน์ และการทำลายธนบัตร

ภาพรางวัล

...

ภาพถ้วยรางวัล

การรับรองด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

มอก. 18001 : 2554 สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (สำนักงานนครชัยศรี) สำหรับขอบข่าย

 1. การออกแบบและการพัฒนา และการผลิตธนบัตรสิ่งพิมพ์มีค่าอื่น และหมึกพิมพ์               

 2. การรับ การจ่าย การตรวจนับ การเก็บรักษา การตรวจพิสูจน์ และการทำลายธนบัตร​

...

การรับรองด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

BS OHSAS 18001 : 2007 สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (สำนักงานนครชัยศรี) สำหรับขอบข่าย

 1. การออกแบบและการพัฒนา และการผลิตธนบัตรสิ่งพิมพ์มีค่าอื่น และหมึกพิมพ์               

 2. การรับ การจ่าย การตรวจนับ การเก็บรักษา การตรวจพิสูจน์ และการทำลายธนบัตร

ภาพรางวัล

...

ภาพรางวัล

การรับรองด้านการจัดการแบบบูรณาการ

IMS  สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (สำนักงานนครชัยศรี) สำหรับขอบข่าย

1. การออกแบบและการพัฒนา และการผลิตธนบัตรสิ่งพิมพ์มีค่าอื่น และหมึกพิมพ์               

2. การรับ การจ่าย การตรวจนับ การเก็บรักษา การตรวจพิสูจน์ และการทำลายธนบัตร