รางวัล Thailand Energy Awards 2013 ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น

สายออกบัตรธนาคาร

สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเถทอาคารควบคุม ในการประกวดรางวัล Thailand Energy Awards 2013 ซึ่งรางวัลที่ได้รับนี้ เป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับประเทศ รวมทั้งเป็นเวทีมอบรางวัลด้านพลังงานที่สำคัญ และยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จด้านพลังงานให้แก่สาธารณชน ผู้ที่สนใจได้ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม

ภาพถ้วยรางวัล