รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

ร่วมผลักดัน บริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จนได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2556 (เป็นปีที่สามติดต่อกัน) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน สายออกบัตรธนาคาร (คุณศรัณย์ ธำรงรัตน์) เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ภาพถ้วยรางวัล