รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2554

สายออกบัตรธนาคาร

สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมผลักดัน บริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จนได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2554 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภาพถ้วยรางวัล