ภาพถ้วยรางวัล

สายออกบัตรธนาคารได้รับใบประกาศนียบัตร 5 S Model Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น (สสท.) ในส่วนผลิต 1-2 , ส่วนหมึกพิมพ์, ส่วนห้องมั่นคงและควบคุมคุณภาพธนบัตร พร้อมรับเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติคุณ