ประกาศศูนย์เงินสดกลาง

ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการศูนย์เงินสดกลาง

(Consolidated Cash Center : CCC)