การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ e-Payment

ท่านสามารถศึกษารูปแบบระบบการชำระเงินและบริการชำระเงินภายใต้การกำกับตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 และกระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาต/ขึ้นทะเบียน ก่อนการประกอบธุรกิจ e-Payment ผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้

 

 

no-4

นำส่งเอกสารสมบูรณ์ให้ ธปท. หลังจากได้รับการยืนยันจาก ธปท. ว่าเอกสารครบถ้วนแล้ว

ธปท. พิจารณาคำขอ และกระทรวงการคลังพิจารณาออกใบอนุญาต โดยรวมเวลาพิจารณาแล้วไม่เกิน 60 วันทำการ

ชื่อคู่มือการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ e-Payment

  • แบบประเมินตนเองว่าธุรกิจของท่านเข้าข่ายต้องขอใบอนุญาตและท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่

    12345678

  • แนวทางการจัดทำ email เพื่อขอนัดหมายหารือรูปแบบการให้บริการร่วมกับ ธปท.

  • แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการหารือรูปแบบการประกอบธุรกิจและระบบสารสนเทศ

  • รายการเอกสารประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต/ขึ้นทะเบียน

  • กรอบหลักการพิจารณาการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

  • เกณฑ์การกำกับดูแล

  • โทษอาญากรณีประกอบธุรกิจชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียน

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง