​ระบบงาน Electronic Application (e-Application) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน​​

​​ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ​​​​​​​​​​​​​​​

ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทำธุรกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งการดำเนินการ และนำส่งรายงานตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งคำขอในรูปแบบ Soft File (Word / Excel / PDF) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (BOT SecureNET) ทดแทนการส่งคำขอทางไปรษณีย์ (ในรูปแบบ Hard Copy) (ใช้ช่องทางเดียวกับระบบ e-Application ของ ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน และ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ)

  • ​ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 1/2559 เรื่อง การให้บริการระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการขออนุญาตทำ ธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (Electronic Application : ​e-Application)​

​​​หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง​

  • ​หนังสือเวียน เรื่อง แจ้งการเริ่มให้บริการระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการขออนุญาตทำธุรกรรมทางการเงิน ธุรกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานตามเงื่อนไข (Electronic Application : e-Application)​

​คู่มือระบบงาน e-Application ​

  • ​คู่มือระบบงาน e-Application ​สำหรับผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

  • คู่มือการใช้ระบบ e-Application อย่างย่อ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ Payment (ตรวจสอบคุณภาพเอกสาร)

  • คู่มือการยื่นแบบรายงานผลการตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

  • คู่มือการยื่นแบบรายงานผลการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ

  • คู่มือการยื่นแบบรายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก

  • คู่มือการยื่นแบบการแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร Payment

เอกสารประกอบการสมัคร